czwartek, 15 listopad 2018 11:08

Nowe warunki dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych od 01 stycznia 2019 roku

Napisała  Katarzyna Kołbuś

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta, wprowadza zmiany w dokumentowaniu transakcji tp. Czas pokaże czy będą one ułatwieniami, tak jak zakłada to MF.

Ustawa, która ma obowiązywać od nowego roku, pozwoli podatnikom, którzy nie ponieśli straty podatkowej i nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie sse lub z działalności określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, na zwolnienie z obowiązku dokumentacji transakcji mających miejsce pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi. Przy czym opisane warunki dotyczą każdej ze stron stron transakcji.

Zapraszamy na konferencję podsumowującą zmiany w tp jak też na praktyczne warsztaty sporządzania dokumentacji według nowych zasad

Zwolnienie dokumentacyjne będzie też dotyczyło transakcji kontrolowanych, które w całości nie stanowią przychodu lub też nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kolejną grupą zwolnionych będą podmioty wykonujące transakcje kontrolowane, które podlegają trybowi przetargu według Prawa zamówień publicznych.

Z trzech do dziewięciu miesięcy zostają wydłużone terminy na przygotowanie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także elektronicznie składanej informacji o cenach transferowych, która zastąpi składanie uproszczonych sprawozdań CIT/TP i PIT/TP.

Dokumentacja podatkowa dotycząca transakcji wewnątrzgrupowych obejmuje:

1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

a)  wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,

b)  dane finansowe, w tym przepływy pieniężne, dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,

c)  dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,

d)  opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,

e)  wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;

  1. w przypadku podatników:

a)  których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo

b)  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej wformie spółki niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro

– poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych wtransakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej „analizą danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;

3)  opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;

4)  informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:

a)  struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,

b)  przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,

c)  realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,

d)  otoczenia konkurencyjnego;

5)  dokumenty, w szczególności:

a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,

b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, októrych mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

Czytany 719 razy