W celu wspierania obywateli, zarówno jako osób prywatnych jak i spółek oraz przedsiębiorców, prawodawca przeprowadza wiele rodzajów działań w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Brakuje jednak zwolnień typowo podatkowych, jak choćby oczekiwanego skrócenia terminów na zwroty VAT i zawieszenia stosowania mechanizmu split payment. Nie oznacza to jednak, że podatki są całkowicie pomijane przez ustawodawców.

Społeczeństwo w Polsce się starzeje, a liczba pracowników się zmniejsza. Ten niepokojący i stale postępujący proces wymusił na pracodawcach znalezienie nowego sposobu zarządzania kadrą. Aby utrzymać wysokie kompetencje i wiedzę u pracowników, powstał intermentoring, czyli wzajemne przekazywanie sobie wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami w różnym wieku.

Kogo dotyczy zwolnienie z obowiązku opłacania składek? Jakie składki podlegają zwolnieniu? Na te i inne pytania otrzymasz odpowiedź w tym artykule.

W chwili obecnej w sejmie trwają prace nad modyfikacją zasad korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, dlatego w dzisiejszym wpisie odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące zmian w dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Poddanie kwarantannie lub izolacji osoby zakażonej, chorej na chorobę zakaźną albo podejrzanej o zakażenie lub chorobę zakaźną lub mającej styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, to obwiązki wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Celem takich działań jest ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

W sytuacjach podbramkowych, w jakich znalazło się wiele firm i zakładów pracy, rozwiązaniem może być wprowadzenie przestoju. Jak w takim stanie traktowane jest zatrudnienie? Kodeks pracy nie zawiera legalnej definicji instytucji przestoju – w art. 81 wskazuje jedynie przesłanki nabycia przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas przestoju. Pojęcie „przestoju” zostało wypracowane w piśmiennictwie i w orzecznictwie sądów.

Podobnie jak gigantyczna fala tsunami, tak pandemia COVID-19 uderza obecnie w gospodarkę wszystkich krajów europejskich. Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania - dotyczy to również zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców.

Kryzys wywołany pandemią wirusa COVID-19, którego aktualnie doświadczamy, spowodował, że wielu przedsiębiorców zastanawia się jak poradzić sobie ze skutkami tego zdarzenia. Część przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy uda im się utrzymać prowadzone przedsiębiorstwo. Zdaje się, że z pomocą dla przedsiębiorców idzie rząd.

Ograniczenia w wykonywaniu określonych zadań przez pracowników tymczasowych.

Ustawa antykryzysowa przewiduje wiele odroczeń i zmian w terminach podatkowych na kwiecień 2020r. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze daty bieżącego miesiąca z punktu księgowego oraz ich możliwe odroczenia.

Ustawa antykryzysowa wpłynie na nasze kalendarze - poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze daty w kwietniu bieżącego roku dla działów kadr i płac z możliwymi odroczeniami.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomenduje szkolenia zdalne. W związku z tym oświadczeniem zostały opublikowane konkretne wytyczne dla usług szkoleniowych, które powinny zostać spełnione by szkolenie mogło zostać sfinansowane.

„Dobre największy wróg lepszego” – z tym dylematem zmaga się wielu menadżerów w obliczu konieczności wdrożenia zmiany w silnie osadzonym procesie. Z jednej strony szybko zmieniające się zjawiska i trendy rynkowe narzucają na działające firmy konieczność ciągłych innowacji. Z drugiej jednak – silne przekonanie o wartości dodanej wypływającej z ustawionych procesów i obawa przed zmianą, która stanowi ryzyko dla osiągnięcia rocznych celów.

Aktualna sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19 utrudnia działania przedsiębiorców na różnych płaszczyznach. Główne problemy, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć to składki ZUS, praca zdalna oraz zawieszenie dotychczasowych planów rozwojowych.

Uruchamiamy szkolenia online – interaktywna forma zajęć umożliwi zdobycie wiedzy i certyfikatów ze szkoleń z każdego miejsca na świecie.

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658) istotne nie tylko dla Agencji Pracy Tymczasowych (APT) ale także ich klientów - Pracodawców Użytkowników (PU).

Zezwolenie na pracę jest najpopularniejszym dokumentem legalizującym aspekt pracy pracowników zagranicznych w Polsce. Należy zaznaczyć, iż zezwolenie na pracę nie będzie wymagane jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub w ogóle jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Dynamizm na rynku pracy i postęp techniczny komunikacji elektronicznej daje możliwość wykonywania pracy przez pracownika poza siedzibą zakładu pracy pracodawcy. Jednakże, czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, jakie są różnice między telepracą a pracą zdalną, czyli tzw. „home office? W niniejszym artykule postaram się tę problematykę przybliżyć i zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne dla obu tych instytucji.

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy z przyczyn wyraźnie wskazanych w Kodeksie pracy, zarówno z zastosowaniem okresu wypowiedzenia, jak i bez zastosowania okresu wypowiedzenia, oczywiście zachowując przy każdym trybie odpowiednią procedurę. Może to uczynić z przyczyn zawinionych przez pracownika, np. w związku z rażącym naruszeniem obowiązków przez pracownika czy popełnieniem przestępstwa przez niego, jak i z przyczyn niezależnych od pracownika, np. w związku ze zmianami organizacyjnymi czy likwidacją zakładu pracy. Takie sytuacje nie budzą raczej wątpliwości.

Pracownik nie może zostać zatrudniony ponad normę czasu, która wynika z przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1 (dalej jako: k.p.). Może jednak legalnie wykonywać pracę, przekraczając dobowy, jak i tygodniowy wymiar czasu pracy. Istnieje jednakże szereg warunków, które należy spełnić, aby taka praca była zgodna z prawem. Stąd też w k.p. wskazuje się określone przesłanki, których zaistnienie jest niezbędne, limit nadgodzin oraz konieczność kompensaty. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu instytucji pracy w godzinach nadliczbowych.

PPK przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów w ramach PPK – umowy o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi umowami jest charakter stosunków prawnych powstających w wyniku ich zawarcia. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana, a pomiędzy podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową. Z kolei umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera również z instytucją finansową, tylko że w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Pracodawca może zawrzeć z osobą ubiegającą się o zatrudnienie przedwstępną umowę o pracę, na mocy której strony zobowiązują się zawrzeć w przyszłości, w ustalonym terminie i na uzgodnionych warunkach, przyrzeczoną umowę o pracę. W praktyce taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę u obecnego pracodawcy lub pracodawca jest w trakcie tworzenia miejsca pracy czy też stanowiska dla kandydata.

W związku z coraz bardziej realnym zagrożeniem występowania dotkliwych skutków zarażeń koronawirusem COVID-19 wśród pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również uczniów i studentów w dniu 2 marca Sejm przyjął w ciągu jednego dnia rządowy projekt ustawy: „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Raport Rynek Pracy 360% przedstawiony przez Grupę Progres rzuca nowe światło na preferencje Polaków co do współpracowników. Głównymi czynnikami decydującymi o tym czy chcielibyśmy z danym kandydatem pracować są: wiek, doświadczenie zawodowe oraz pochodzenie.

Strona 1 z 6