Szkolenia e-learningowe (on-line) w RB Akademia

Szkolenia online skierowane są do wszystkich osób chcących zdobywać i poszerzać wiedzę w każdym miejscu na świecie, z zakresu księgowości, kadr, płac, controllingu i finansów.

 

Potrzebujesz podpowiedzi? Szukaj wg kategorii, miasta lub przejdź do wyszukiwarki zaawansowanej

ObserwowaneDrukujEmail

RB Akademia - szkolenia i doradztwo z zakresu podatków, prawa, kadr, płac, finansów, RODO i informatyki

Podatek akcyzowy w 2021 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji

Start: 4 marca, 2021
Koniec: 4 marca, 2021
Kod: 3976ON
Lokalizacja: Szkolenie online
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
390,00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany wchodzące w życie w 2021 r.

Program

Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:

 1. źródła prawa,
 2. najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
 3. zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
 4. obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy,
 5. ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
 6. terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach.

Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm) w tym m.in.:

 1. sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
 2. wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
 3. poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 4. kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy.

Utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:

 1. termin wejścia w życie nowych regulacji,
 2. nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 3. termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy,
 4. termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,
 5. regulacje przejściowe.

Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.:

 1. ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
 2. wprowadzenie wymogu składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 3. nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,
 4. wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy.

Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

 1. warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
 2. zasady weryfikacji nabywców gazu,
 3. sposób prowadzenia ewidencji,
 4. terminy i reguły rozliczania akcyzy,
 5. przegląd najnowszego orzecznictwa.

Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

 1. zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
 2. zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 3. zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 4. zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 5. pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
 6. reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
 7. zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

 1. sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 2. zużycie na potrzeby własne,
 3. moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

Ewidencja energii elektrycznej:

 1. sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 2. wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 3. szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 4. sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 5. ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.
 6. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
 7. energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
 8. energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 9. energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 10. zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 11. zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
 12. warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

 1. zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 2. moment zapłaty akcyzy,
 3. rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
 4. nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej, reguły postępowania w okresie przejściowym.

Sposób prowadzenia składu podatkowego:

1. omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
2. ewidencja składu podatkowego,
3. zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:


1. dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
2. krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
3. pojęcie podmiotu wysyłającego,
4. definicja podmiotu odbierającego,
5. dokument elektroniczny e - AD,
6. dokument zastępujący e - AD,
7. raport odbioru i raport wywozu,
8. stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?

Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:


1. paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
2 stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
3. stawki akcyzy dla biopaliw,
4. stawki akcyzy na gaz ziemny,
5. stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.:

1. moment wejścia w życie nowych regulacji, przepisy przejściowe,
2. stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,
3. zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.

Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

1. zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
3. obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
4. rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
5. wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
6. zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2021 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

 Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów:

1. zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
2. sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
3. formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:


1. znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
2. zestawienia oświadczeń,
3. skutki błędów formalnych,
4. ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.

Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):

1. wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
2. nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),
3. termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe.

Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu:

1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
2. nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
3. użycie wyrobów węglowych.

Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):

1. zakres obowiązków ewidencyjnych,
2. elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,
3.  sposób zakładania i wypełniania ewidencji.

Finalny nabywca węglowy (FNW):

1. zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
2. czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
3. obowiązki finalnego nabywcy węglowego.

Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu, w tym. m.in.:

1. zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
2. zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe,
3. zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, które wdrożyły odpowiednie systemu z zakresu ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
4. najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.

Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące w 2021 r.:

1. wprowadzenie e-DD dla tzw. większych dostawców objętych zwolnieniem wyrobów węglowych,
2. znaczenie oświadczeń nabywców wyrobów węglowych,
3. elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,
4. reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
5. zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
6. elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
7. zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

Pakiet paliwowy w praktyce:

1. terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
2. reguły dokonywania transakcji,
3. zmiany w przepisach wprowadzone od 1.09.2019 r.: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym,
4. przegląd najnowszego orzecznictwa.

Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Jak to działa?

Nasze szkolenia online odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego też jako nieliczni na rynku oferujący tego typu szkolenia, gwarantujemy bezpośredni kontakt z prowadzącym w czasie trwania szkolenia za pomocą tablicy do pisania, czatu oraz bezpośredniej rozmowy

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat w wersji elektronicznej

Zajęcia w godzinach 10.00 - 15.00

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Podatek akcyzowy w 2021 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji

Dane uczestnilka

W przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy. Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

W czym możemy pomóc?

Gwarantujemy pozyskanie praktycznej wiedzy, która będzie usprawnieniem Państwa codziennej pracy.

Szkolenia zamknięte

zobacz szkolenia

Kursy zawodowe

zobacz szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

zobacz szkolenia

Controlling i analiza danych

zobacz szkolenia

Konferencje i kongresy

zobacz szkolenia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

zobacz szkolenia

Kompetencje miękkie

zobacz szkolenia

Transakcje wewnątrzwspólnotowe WNT, WDT

zobacz szkolenia