ObserwowaneDrukujEmail

CENY TRANSFEROWE 2018/2019 - zasady sporządzania dokumentacji podatkowej oraz analiz stosowanych w dokumentacji

Start: 19 września, 2018
Koniec: 21 września, 2018
Kod: 868WY
Lokalizacja: Hotel Havet, Dźwirzyno (k. Kołobrzegu)
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
2500.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób średniozaawansowanych w tworzeniu dokumentacji podatkowej oraz posiadających już wiedzę teoretyczną, podejmujących praktyczną pracę związaną z tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych wewnątrz grup kapitałowych. Prowadzący zwracają uwagę na praktyczne aspekty poszczególnych wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, wskazując możliwe podejścia do spełnienia wymogów ustawowych. Szkolenie nie jest adresowane dla doradców świadczących usługi w zakresie sporządzania dokumentacji i analiz dla klientów zewnętrznych

Program szkolenia

Dzień I

CENY TRANSFEROWE 2018/2019 – DZIEŃ I – zasady sporządzania dokumentacji podatkowych

 • Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych
  • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
  • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,
  • prace OECD – nowa publikacja Wytycznych w sprawie cen transferowych oraz raporty BEPS,
  • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
  • aktualne regulacje krajowe – ustawy o podatkach dochodowych, projekt ustawy zmieniającej zasady na rok 2019,
  • terminy wejścia w życie poszczególnych wymogów, stosowanie właściwych regulacji do odpowiednich okresów realizacji transakcji, przepisy przejściowe
 • Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
  • zasady obowiązujące w okresie 2017/2018,
  • kryterium przychodowo-kosztowe - badanie wielkości podmiotu, skali działalności,
  • ustalenie indywidualnego progu dokumentacyjnego, badanie grupy podmiotów powiązanych,
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
  • obowiązek dokumentacyjny – transakcje z podmiotami z rajów podatkowych,
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
  • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze,
  • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi,
  • nowe definicje dotyczące identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego od 2019 roku,
 • Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
  • pojęcie transakcji i innego zdarzenia w przepisach aktualnie obowiązujących,
  • zasady stosowania indywidualnego progu dokumentacyjnego (transakcje specyficzne, np. transakcje finansowe, pożyczki),
  • nowe limity transakcyjne przewidziane do stosowania od 2019 roku,
  • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych,
  • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji,
  • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny,
  • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,
  • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,
  • szczególne przypadki braku obowiązku dokumentacyjnego,
 • Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań
  • rodzaje powiązań determinujących obowiązek dokumentacyjny,
  • sposób określania i zakres powiązań kapitałowych,
  • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
  • planowane zmiany w ustalaniu powiązań kapitałowych przewidziane nowelizacją dla 2019 roku
   • nowa definicja powiązań oparta o pojęcie wywierania znacznego wpływu,
   • propozycja uregulowania kwestii powiązania pośredniego;
  • pozostałe rodzaje powiązań:
   • powiązania zarzadczo-kontrolne,
   • powiązania majątkowe,
   • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
   • powiązania osobowe-rodzinne,
  • charakter powiązań krajowych i międzynarodowych,
  • praktyczne problemy z ustaleniem zakresu powiązań,
 • Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi
  • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
  • CIT-TP i PIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza,
  • raportowanie według krajów (country – by country):
   • jednostki obowiązane w grupie do raportowania,
   • obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P,
   • sporządzanie raportu CBC-R,
   • sposób wykorzystania informacji o grupach przez organy podatkowe,
  • planowane zmiany w obowiązkach raportowych od 2019 roku:
   • obowiązek składania oświadczenia, stosowanie terminów,
   • nowa formuła raportu zastępującego CIT-TP/PIT-TP, zakres informacji wymaganych w raporcie na temat wykonanych transakcji i zastosowanych cen.
 • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych
  • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
  • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
  • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,
  • zakres odpowiedzialności w przypadku braku dokumentacji lub błędów w dokumentacji, rodzaje uchybień.
 • Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych
  • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
  • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
  • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi
  • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych wykorzystywane w procesie weryfikacji cen transakcyjnych,
  • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
  • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.
 • Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej od 2017 roku
  • omówienie elementów dokumentacji sporządzanej na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.,
  • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji:
  • opis transakcji – rodzaj, przedmiot transakcji,
  • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
  • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
  • analiza danych porównawczych,
  • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
  • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
  • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
  • wymagane dokumenty i załączniki.
 • Planowane zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej od 2019 roku
  • przewidywane zasady dotyczące nowych wymogów formalnych dokumentacji lokalnej,
  • zawartość poszczególnych części dokumentacji:
   • opis podmiotu powiązanego;
   • opis transakcji;
   • analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
   • informacje finansowe.
  • wykorzystanie wzorów dokumentacji lokalnych stosowanych przez podatników przed nowelizacjami
  • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji.
 • Przedstawienie i omówienie przykładowej dokumentacji lokalnej
 • Uproszczone rozwiązania w zakresie lokalnej dokumentacji podatkowej (safe harbours)
  • charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej,
  • katalog usług o niskiej wartości dodanej,
  • niezbędne elementy opisu transakcji,
  • zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej,
  • uproszczone rozwiązania w zakresie usług o niskiej wartości dodanej od 2019 roku dla usług o niskiej wartości dodanej oraz transakcji pożyczkowych,
  • skutki dla podatników w przypadku zastosowania uproszczonych rozwiązań.

Dzień II

CENY TRANSFEROWE 2018/2019 – DZIEŃ II – analizy w dokumentacji podatkowej - zasady sporządzania analiz porównawczych, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen

 • Analizy w dokumentacjach podatkowych od 2017 r. oraz planowane zmiany od 2019 r.
  • analiza podatnika,
  • analiza funkcjonalna,
  • analiza porównawcza,
  • analiza porównywalności,
  • zakres obowiązkowych analiz stanowiących element dokumentacji podatkowych,
  • umiejscowienie analizy porównawczej w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych.
 • Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej od 2017 r.
  • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
  • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
  • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
  • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
  • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
  • możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
  • aktualizacja analizy danych porównawczych,
  • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
  • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej.
 • Analiza porównywalności – kryteria porównywalności
  • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – charakterystyka,
  • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
  • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
  • omówienie kryteriów porównywalności:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
  • strategia gospodarcza,
  • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Wytycznych OECD.
 • Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika i przez organy podatkowe
  • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
  • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
  • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • metoda ceny odprzedaży,
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
  • metoda podziału zysków,
  • metoda marży transakcyjnej netto,
  • inne metody – zakres zastosowania, przesłanki, dopuszczalność stosowania innych metod ustalania cen,
  • stosowanie metod szacowania cen przez organy podatkowe,
  • kwestia obowiązkowego stosowania metod podatkowych lub innych przez podatników w świetle zmian planowanych od 2019 roku,
  • rodzaje analiz sporządzanych w oparciu o metody szacowania cen.
 • Procedura sporządzania analizy porównawczej, pozyskiwania i wykorzystania danych porównawczych
  • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych wg. rozporządzenia z września 2017 r.
  • etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,
  • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
  • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
  • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),
  • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,
  • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce podatników i organów podatkowych.
 • Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych
  • analiza porównawcza w metodzie PCN dla transakcji najmu,
  • analiza porównawcza dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej/znaku towarowego,
  • przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marżowych:
  • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
  • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
  • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
  • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
  • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
  • widełkowy zakres marż,
  • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
  • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
  • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
  • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
  • analiza kwartylowa,
  • możliwość dokonywania korekt,
  • przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej z wykorzystaniem automatycznych narzędzi bazy danych,
  • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych.
 • Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej w kontekście opracowania polityki cen transakcyjnych oraz dokumentacji grupowej
  • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji grupowych,
  • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej,
  • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty,
  • planowane zasady sporządzania dokumentacji grupowej od 2019 roku,
  • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
  • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
  • elementy dokumentacji grupowej:
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
  • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę – sposób przedstawienia przedmiotu i zakresu działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
  • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
  • wykorzystanie polityki cen transakcyjnych i dokumentacji grupowej do ujednolicenia zasad stosowania analiz porównawczych wykorzystywanych w grupie,
  • analiza funkcjonalna grupowa i jednostkowa, profile funkcjonalne podmiotów powiązanych, znaczenie analizy funkcjonalnej dla opracowania analizy porównawczej
  • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy.
 • Korekty w cenach transferowych
  • tryb dokonywania korekty w przepisach obecnie obowiązujących,
  • korekty krajowe i międzynarodowe,
  • procedury porozumiewania się z organami podatkowymi sprawie ustalenia/skorygowania zastosowanych cen między podmiotami powiązanymi,
  • Zasady korekty cen transferowych przewidziane nowelizacją od 2019 roku.
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Lokalizacja

HAVET Hotel Resort & SPA*****, ul. Wyzwolenia 29, Dźwirzyno (k. Kołobrzegu)

https://www.havethotel.pl/

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • 2 noclegi w 5* Hotelu HAVET Hotel Resort & SPA (zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach, zakwaterowanie w pokoju pojedynczo wiąże się z dopłatą 295 zł za dobę)
 • Uroczysta kolacja
 • Nielimitowane korzystanie z kompleksu wodno - termalnego
 • Parking
 • Bezprzewodowy Internet WiFi
 • 1 zabieg SPA
 • Pełne wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl