ObserwowaneDrukujEmail

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych

Start: 18 marca, 2019
Koniec: 18 marca, 2019
Kod: 1524WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Wprowadzenie
 • Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego
  • Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości
  • Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  • Regulacje krajowe a międzynarodowe - wpływ na sprawozdanie finansowe
 • Kluczowe zmiany w prawie bilansowym: PSR oraz MSSF
 • Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:
  • Kierownik jednostki - Zarząd
  • Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy
  • Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe - główny księgowy
  • Ogłaszanie sprawozdań finansowych.
 • Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia
  • Instrumenty finansowe (PSR)
   • klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
   • wycena instrumentów finansowych
  • Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - KRS Nr 7:
   • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
   • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości
   • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych
   • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
   • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.
   • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów,  MSR 10 - Zdarzenia po dniu bilansowym, a KRS 7.
  • Leasing środków trwałych
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów:
   • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
   • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości
   • MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:
   • Różnice trwałe oraz przejściowe
   • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
   • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
   • MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2
 • Dyskusja i zakończenie.

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl