ObserwowaneDrukujEmail

Konferencja podatkowa - ryzyko podatkowe w nowej rzeczywistości 2018/2019 r.

Start: 8 października, 2018
Koniec: 9 października, 2018
Kod: 1260KO
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Marriott
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
790.00 PLN PLN (bez VAT)

Partnerzy

Patroni medialni

 

 

 


Program

Dzień I

Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych

 • CIT – doświadczenia z 9 miesięcy stosowania nowych przepisów - dr Andrzej Dmowski
  • Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów związanych z usługami niematerialnymi oraz opłatami za wartości niematerialne i prawne od podmiotów powiązanych – wielkie wątpliwości interpretacyjne:
   • problemy w zakresie przypisania kosztów podatkowych do odpowiedniego źródła przychodów - co w przypadku kosztów ogólnych,
   • określenie limitu maksymalnych kosztów,
   • opłaty związane z należnościami licencyjnymi,
   • katalog usług doradczych i innych niematerialnych,
  • Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów w CIT:
   • niedoprecyzowany katalog źródła „zyski kapitałowe”,
   • aport niestanowiący przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części,
   • wkłady pieniężne i niepieniężne do spółek kapitałowych i osobowych – jak wyglądają zwroty uprzednio wniesionych wkładów,
   • wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów / akcji,
  • Koszty finansowania dłużnego – nowe zasady dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji i możliwości zaliczenia w koszty podatkowe odsetek od pożyczek / kredytów od podmiotów powiązanych,
   • określenie „zdolności kredytowej” podmiotu,
   • rodzaje odsetek, których dotyczy ograniczenie możliwości zaliczenia w koszty podatkowe,
   • sposób kalkulacji zadłużenia,
 • Nowe regulacje w zakresie cen transferowych w CIT i PIT oraz szeroko rozumiane usługi finansowe w ujęciu podatkowym - Leszek Dutkiewicz
  • Propozycja nowych regulacji w zakresie cen transferowych
   • planowana rewolucja w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
   • projekt nowego rozporządzenia,
   • nowy wzór deklaracji CIT-TP i PIT-TP,
   • określenie analizy funkcjonalnej i profilu funkcjonalnego podmiotu,
  • CFC – kontrolowane spółki zależne a międzynarodowe planowanie podatkowe
   • nowe zasady uznawania podmiotów za kontrolowane spółki zależne,
   • sposób kalkulacji dochodów i wykazywania ich w Polsce,
   • bostrzenie przepisów i obowiązków raportowych v. luki w systemie CFC,
  • Zbycie wierzytelności oraz faktoring oraz inne usługi finansowe
   • strata z odpłatnego zbycia wierzytelności a koszty uzyskania przychodów,
   • rozliczenie przychodu,
   • nieściągalność wierzytelności,
 • Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - dr Andrzej Dmowski, Leszek Dutkiewicz
  • Nowe propozycje opodatkowania umów leasingu - dr Andrzej Dmowski
   • planowane nowe regulacje w zakresie leasingu,
   • nabycie przedmiotu leasingu przez korzystającego lub osobę trzecią,
   • wycofanie przedmiotu leasingu (np. samochodu) z ewidencji i przekazanie na cele nie związane z działalnością gospodarczą,
  • Opodatkowanie nagród od zysku - Leszek Dutkiewicz
   • brak kosztów uzyskania przychodów w zakresie wypłaconych nagród,
   • definicja „nagród od zysku”,
   • sposób rozliczenia ekwiwalentu / udziału w zysku,
  •  Nowe zasady opodatkowania nieodpłatnych przekazań oraz częściowo odpłatnych - Leszek Dutkiewicz
   • sposób opodatkowania,
   • zużycie na własne potrzeby,
   • wygrane w konkursach,
  • Programy motywacyjne dla pracowników – porównanie „starych regulacji” z nowymi możliwościami - dr Andrzej Dmowski
   • transakcje których dotyczą 50% koszty uzyskania przychodów,
   • przeniesienie praw autorskich na nowych zasadach,
   • programy motywacyjne oparte na akcjach / opcjach na akcje inne spółki w grupie kapitałowej,

Dzień II

Podatek VAT, Ordynacja podatkowa oraz nowe przepisy karne skarbowe oraz karne w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania i zaległości podatkowe

 • Podatek VAT – co nowego w 2018 r. i co nam przyniesie 2019 r.? - Paweł Dymlang
  • Split payment - mechanizm podzielonej płatności – czy jest się czego bać?:
   • przypadki obligatoryjnego stosowania podzielonej płatności,
   • potencjalne korzyści i zagrożenia z tytułu korzystania z podzielonej płatności,
   • techniczne aspekty związane ze split payment,
   • rozliczenie podatku w systemie odwrotnego obciążenia,
   • stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej,
   • stosowania dodatkowych sankcji,
   • obniżenia zobowiązania podatkowego,
   • możliwość uzyskania zwrot VAT w terminie przyspieszonym.
  • Rozliczenie podatku VAT w szczególnego rodzaju transakcjach
   • transakcje finansowe: faktoring, przelew wierzytelności, przejęcie długu,
   • odpowiedzialność solidarna,
   • kompensaty a VAT,
   • płatności w walucie obcej i płatności zbiorcze,
   • korekta in plus i in minus,
   • prawidłowość rozliczenia VAT przez kontrahentów a odpowiedzialność podatnika w zakresie VAT,
  • Nowe regulacje w zakresie VAT
   • nowe przesłanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części,
   • wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez niektóre grupy podatników,
   • doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE,
   • odpowiedzialność solidarna nabywcy,
   • wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej (odpowiedzialność solidarna nabywcy) przez rozpoczynających działalność gospodarczą podatników,
   • dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe,
   • import towarów - umożliwienie podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w tzw. rozliczeniu zamknięcia,
  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018 - struktura JPK_VAT
   • korekty JPK
   • omówienie typowych problemów związanych z wykonywaniem przedmiotowego obowiązku
   • zmiana pozycji w nowej strukturze JPK_VAT po zmianach od 1.01.2018 roku
 • Ordynacja podatkowa - Leszek Dutkiewicz
  • Zmiany ordynacji podatkowej na tle ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR).
   • blokady rachunków
   • zaświadczenia, m.in. o rozliczeniach kontrahenta,
   • przeciwdziałanie wyłudzeniom,
  • Klauzula obejścia prawa w praktyce stosowania
   • odmowa wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z uwagi na fakt podejrzenia obejścia prawa
   • czy warto występować o opinię zabezpieczającą?
   • przesłanki zastosowania klauzuli w praktyce
  • Należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku m.in. VAT,
   • weryfikacja kontrahentów - odpowiedzialność karnoskarbowa:
   • przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku),
   • przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, ,,pusta faktura", faktura z zawyżoną kwotą podatku),
   • warunki wyłączające stosowanie sankcji,
   • ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów u oszustów podatkowych,
   • rozbieżnościami interpretacyjne oraz niejednolite orzecznictwo (m.in. akcje promocyjne: ,,nagrody za punkty", karty paliwowe, akcje promocyjne, inne),
 • Nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i karnej - dr Andrzej Dmowski
  • Nadużycia podatkowe konstytuujące powstanie odpowiedzialności za zobowiązania i zaległości podatkowe na gruncie prawa podatkowego oraz powstanie odpowiedzialności karnej skarbowej oraz karnej w nowej rzeczywistości prawnej.
  • Zaległość podatkowa a wypełnienie znamion czynu zabronionego – nowe przestępstwa karne.
  • Praktyka organów skarbowych oraz organów ścigania w zakresie ścigania i wykrywania nieprawidłowości dotyczących rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych.
  • Odpowiedzialność osobista i majątkowa za zaległości podatkowe – zwrot korzyści majątkowej, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, tzw. konfiskata rozszerzona oraz odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne
 • notatnik, długopis i torby
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl