ObserwowaneDrukujEmail

Koszty uzyskania przychodów w działalności przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia praktyczne.

Start: 17 kwietnia, 2019
Koniec: 17 kwietnia, 2019
Kod: 746PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zagadnienia ogólne
  • Definicja pojęcia
  • Związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu
  • Ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów
  • Wykładnia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów
  • Wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT i obowiązek przypisania kosztów do poszczególnych źródeł przychodów (zmiana od 2018 r.)
 • Moment potrącenia kosztu w czasie
  • Moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu
  • Potrącanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
  • Potrącanie kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (np. opłaty licencyjne, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste)
  • Potrącanie kosztów na przełomie lat podatkowych
  • Ujęcie w czasie korekt kosztów (otrzymanie faktur korygujących koszty, przyczyny korekty, korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych, wyłączenie korekty kosztów związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu)
  • Rachunkowe ujęcie kosztów i jego wpływ na potrącenie kosztu dla celów podatkowych
  • Potrącanie kosztów pracowniczych
  • Potrącanie kosztów prac rozwojowych
  • Koszty potrącane na zasadzie kasowej
  • Skutki umorzenia zobowiązań uprzednio ujętych memoriałowo jako koszty
 • Straty jako koszt uzyskania przychodu
  • Straty w środkach obrotowych (niedobory magazynowe, likwidacje zapasów, niedobory w środkach pieniężnych, kradzieże)
  • Straty w środkach trwałych oraz w inwestycjach w obcych środkach trwałych (wywołane zdarzeniami losowymi oraz likwidacjami)
  • Zaniechane inwestycje
  • Utracone wadia, zaliczki, przedpłaty
  • Dokumentowanie strat
  • Kwestia zawinienia podatnika a możliwość uznania straty za koszt
  • Koszty uznanych reklamacji
 • Kary umowne i odszkodowania jako koszt uzyskania przychodu
  • Kary i odszkodowania za dostawy towarów wadliwych oraz wadliwe wykonanie usług
  • Kary i odszkodowania za nieterminowe dostawy towarów i wykonanie usług niewadliwych
  • Kary i odszkodowania za skrócenie trwania umowy
  • Kary i odszkodowania za ponadnormatywne zużycie przedmiotu leasingu
  • Odszkodowania wynikające z prawa pracy
  • Odszkodowania związane z tzw. ruchem przedsiębiorstwa (zasada ryzyka)
  • Odszkodowania za naruszenie praw autorskich do programów komputerowych
  • Odszkodowania z tytułu tzw. reklamacji polubownych
 • Koszty pracownicze jako koszt uzyskania przychodu
  • Wynagrodzenia i rzeczowe składniki wynagrodzenia (nagrody, świadczenia socjalne, benefity)
  • Zakwaterowanie i inne świadczenia w związku z oddelegowaniem i podróżami nie stanowiącymi podróży służbowych
  • Świadczenia i zwrot należności za czas podróży służbowej
  • Koszty szkoleń, nauki, kursów, egzaminów
  • Koszty wynikające z BHP, ubiory służbowe
  • Nagrody wypłacane z zysku – nowe wyłączenie z KUP od 2018 r.
  • Koszty zwolnienia pracownika, koszty rekrutacji
  • Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenie OC dla pracowników, w tym członków zarządu
 • Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych
  • Pojęcie reprezentacji w najnowszym orzecznictwie
  • Spotkania handlowe z kontrahentami (w siedzibie i poza siedzibą podatnika, w lokalach gastronomicznych, koszt noclegów dla przedstawicieli kontrahenta)
  • Spotkania integracyjne z udziałem kontrahentów
  • Nagrody (rzeczowe, pieniężne) w sprzedaży premiowej, konkursach dla klientów, kontrahentów.
  • Rabaty towarowe
  • Upominki reklamowe, okolicznościowe
  • Sponsoring
  • Dokumentowanie wydatków o charakterze marketingowym
  • Limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – zmiana od 2018 r.
 • Wyłączenie z kosztów zobowiązań regulowanych bez pośrednictwa rachunku bankowego
  • Pojęcie rachunku płatniczego
  • Rozumienie jednorazowej wartości transakcji
  • Problem należności wynikających z umów przewidujących płatności cykliczne, np. najem, leasing, usługi budowlane.
  • Problem tzw. umów ramowych.
  • Bezgotówkowe regulowanie zobowiązań
 • Odsetki jako koszt uzyskania przychodu
  • Moment ujęcia odsetek w kosztach (forma zapłaty, kapitalizacja odsetek)
  • Odsetki zwiększające koszty inwestycji
  • Odsetki od kapitału ulokowanego w źródle przychodów
  • Odsetki od dopłat, dywidend, udziału kapitałowego
  • Niedostateczna kapitalizacja przed i po 1 stycznia 2015 r. Uchylenie przepisów od niedostatecznej kapitalizacji od 2018 r.
  • Odsetki od pożyczki partycypacyjnej – zmiana od 2018 r.
  • Ograniczenia w zaliczaniu do KUP tzw. kosztów finansowania dłużnego – zmiana o 2018 r.
 • Wierzytelności i zobowiązania w kontekście kosztów uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia
  • Sprzedaż i umorzenie wierzytelności „własnych”, a koszt uzyskania przychodu – zmiany od 2018 r.
  • Nabycie wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek lub na zlecenie
  • Spłata cudzej wierzytelności i subrogacja
  • Sprzedaż rzeczy lub prawa przewłaszczonej na zabezpieczenie wierzytelności
  • Świadczenie w naturze w miejsce zapłaty zobowiązania
  • Zobowiązania „przeniesione” wraz z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną cześcią w ramach sprzedaży lub aportu, a koszty uzyskania przychodu po stronie nabywcy i zbywcy.
 • Koszty związane z używaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Wartość początkowa ST oraz WNiP od 2018 r.
  • Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz opłat za używanie niektórych ŚT oraz WNiP – zmiany od 2018 r.
  • Jednorazowa amortyzacja niektórych ST do kwoty 100.000 zł zmiana od 12 sierpnia 2017 r.

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl