ObserwowaneDrukujEmail

Podatek akcyzowy w 2018 r. - najnowsze zmiany, praktyka i orzecznictwo, planowane nowelizacje

Start: 11 kwietnia, 2018
Koniec: 11 kwietnia, 2018
Kod: 4822KR
Lokalizacja: Kraków
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany planowane.

Program

 • Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
  • źródła prawa,
  • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
  • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.
 • Zmiany w akcyzie w 2018 r. wprowadzone i planowane w tym m.in.:
  • nowe zasady korzystania ze zwolnień akcyzowych,
  • elektroniczny dokument dostawy (e-DD) – reguły stosowania,
  • nowe wymogi składania zabezpieczenia akcyzowego (wprowadzenie hipoteki na nieruchomości),
  • opodatkowanie akcyzą e-papierosów,
  • nowelizacja dotycząca suszu tytoniowego,
  • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów.
 • Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:
  • transakcje w obrocie krajowym,
  • dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • postępowanie w przypadku importu, eksportu.
 • Sposób prowadzenia składu podatkowego:
  • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
  • ewidencja składu podatkowego,
  • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 • Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
  • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
  • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
   stawki akcyzy dla biopaliw,
  • stawki akcyzy na gaz ziemny,
  • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
 • Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
  • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
  • pojęcie podmiotu wysyłającego,
  • definicja podmiotu odbierającego,
  • dokument elektroniczny e - AD,
  • dokument zastępujący e - AD,
  • raport odbioru i raport wywozu.
 • Szczególne regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
  • ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawkąÂ Â Â Â Â Â  akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • stosowanie dokumentu dostawy dla objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • konsekwencje naruszenia warunków stosowania zerowej stawki.
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
  • zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania,
  • sposób i zasady stosowania dokumentu dostawy,
  • zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem ostatnich zmian,
  • ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie,
  • zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego.
 • Reguły rozliczania transakcji w ramach tzw. pakietu paliwowego:
  • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliwa,
  • ograniczenia formalne w przypadku WNT paliwa.
  • płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliwa – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych,
  • deklaracje podatkowe i obowiązki informacyjne w przypadku WNT paliwa.
 • Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy (PPG):
  • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
  • zasady weryfikacji nabywców gazu,
  • sposób prowadzenia ewidencji przez pośredniczący podmiot gazowy w 2018 r.,
  • terminy i reguły rozliczania akcyzy.
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
  • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • pozostałe zwolnienia ze względu na sposób zużycia gazu,
  • obowiązujące w 2018 r. reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
  • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów,
  • czy finalny nabywca gazowy (FNG) korzystający ze zwolnienia od akcyzy ma obowiązek prowadzenia ewidencji?
 • Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:
  • rodzaje składanych deklaracji,
  • wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
  • terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku,
  • właściwość organu podatkowego i rozliczenie podatku w aktualnym stanie prawnym.
 • Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku wyrobów węglowych:
  • sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy węglowego (FNW),
  • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy (PPW),
  • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w wyniku przestępstwa (kradzież wyrobów węglowych),
  • ubytki wyrobów węglowych,
  • moment powstania obowiązku podatkowego dla wyrobów węglowych,
  • czy użycie wyrobów węglowych przez FNW może podlegać akcyzie?
 • Prowadzenie działalności jako PPW i FNW:
  • warunki uzyskania statusu PPW,
  • sposób prowadzenia ewidencji przez PPW,
  • czy FNW jest obowiązany do prowadzenia ewidencji na potrzeby akcyzy?
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych:
  • zakres zwolnień od akcyzy,
  • warunki zwolnień wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych,
  • nowelizacja dotycząca zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby węglowe.
 • Deklaracja podatkowa dla wyrobów węglowych i pozostałych wyrobów akcyzowych:
  • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
  • moment zapłaty akcyzy,
  • właściwość organu podatkowego i rozliczenie podatku,
  • zmiana obowiązujących formularzy, regulacje przejściowe.
 • Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
  • właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy od 1 marca 2017 r. - omówienie poszczególnych przypadków,
  • zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń) od 1 marca 2017 r.
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Lokalizacja

Kraków

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl