ObserwowaneDrukujEmail

Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych – 2018

Start: 11 kwietnia, 2018
Koniec: 11 kwietnia, 2018
Kod: 4093WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Nowy zasady klasyfikacji środków trwałych – 1 stycznia 2018 r.
 • Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny – 12 sierpnia 2017 r.
  • W przypadku, których środków trwałych można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ?
  • Limit dla wszystkich środków trwałych oraz limit dla poszczególnych środków trwałych.
  • Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku zaliczek na nabycie środków trwałych ?
  • Utrata prawa do ulgi.
  • Jak postępować w przypadku spółki osobowej ?
  • Nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny a pozostałe ulgi w zakresie amortyzacji (stary jednorazowy odpis amortyzacyjny).
  • Przepisy przejściowe – od kiedy i na jakich zasadach obowiązują nowe regulacje ?
 • Definicja środka trwałego.
  • Własność i współwłasność środka trwałego.
  • Co to jest kompletność środka trwałego?
  • Co to jest przydatność środka trwałego do umówionego użytku?
  • Budynek i budowla na cudzym gruncie.
  • Inwestycje w obcy środek trwały.
 • Wartości niematerialne i prawne.
  • Wartość niematerialne i prawne – zasada ogólna.
  • Wartości niematerialne i prawne, które nie stanowią praw majątkowych.
  • Koszty prac rozwojowych.
  • Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa a dodatnia i ujemna wartość firmy.
 • Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne.
  • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny.
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej.
  • Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Pozostałe przypadki.
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zasady ustalania wartości początkowej.
  • Cena nabycia.
  • Koszt wytworzenia.
  • Środki trwałe wniesione aportem.
  • Środki trwałe nabyte nieodpłatnie.
  • Kiedy kontynuacja amortyzacji ?
  • Różnice kursowe oraz odsetki a zasady ustalania wartości początkowej.
  • Pozostałe przypadki.
 • Modyfikacje wartości początkowej.
  • Ulepszenie środka trwałego.
  • Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego.
  • Ulepszenie a remont.
  • Wartości niematerialne i prawne nie podlegające ulepszeniu.
  • Odłączenie oraz przyłączenie części składowych oraz peryferyjnych.
 • Odpisy amortyzacyjne.
  • Wysokość odpisów amortyzacyjnych.
  • Odpisy miesięczne.
  • Odpisy kwartalne.
  • Odpisy roczne.
 • Metody amortyzacji.
  • Metoda liniowa.
  • Metoda degresywna.
 • Stawki amortyzacji.
  • Stawki z wykazu stawek amortyzacji.
  • Stawki podwyższone.
  • Stawki ustalone indywidualnie.
  • Okresy amortyzacji.
 • Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów.
  • Amortyzacja samochodu osobowego.
  • Środki trwałe sfinansowane z dotacji a odpisy amortyzacyjne.
  • Pozostałe przypadki - odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Leasing operacyjny – warunki/skutki.
  • Leasing finansowy – warunki/skutki.
  • Zbycie oraz oddanie do odpłatnego korzystania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy leasingu.
  • Leasing gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 • Ulga na działalność badawczo rozwojową a amortyzacja – 1 stycznia 2017 r.
  • Koszty kwalifikowane.
  • Ekspertyzy i opinie jako koszty kwalifikowane.
  • Odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane.
  • Limit odliczeń.
 • Pytania i odpowiedzi.

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl