ObserwowaneDrukujEmail

Podatki VAT/CIT/PIT – kompleksowa analiza aktualnych problemów oraz zmiany w 2018r.

Start: 9 kwietnia, 2018
Koniec: 9 kwietnia, 2018
Kod: 3708GD
Lokalizacja: Gdańsk
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
540.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Omówienie najważniejszych zmian w VAT/PIT/CIT w roku 2018
  • Nadużycie prawa w VAT – kiedy organy podatkowe mogą uchylić skutki podatkowe transakcji na gruncie VAT i jak się przed tym uchronić?
  • Odwrotne obciążenie, odpowiedzialność solidarna, podzielona płatność (split payment)
   • zmiany w katalogu towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną
   • odwrotne obciążenie dla elektroniki – jak obliczać limit dla jednolitej gospodarczo transakcji
   • odwrotne obciążenie dla usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców – definicja podwykonawcy, refakturowanie usług a status podwykonawcy, usługi kompleksowe i mieszane, kontrakty długoterminowe a nowe przepisy
   • weryfikacja statusu kontrahenta jako podatnika VAT czynnego dla potrzeb odwrotnego obciążenia
   • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego – kto będzie miał obowiązek stosować split payment, na czym polega podzielona płatność, omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności
  • Odliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu (WNT, import usług)
   • faktury otrzymane z opóźnieniem a możliwość odliczenia VAT na bieżąco
   • zasady ujęcia korekt, możliwość powstania zaległości podatkowej bez winy podatnika
  • Nowe zasady zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
   • skrócony termin zwrotu VAT (25 dni) – nowe zasady ustalenia prawa do skorzystania
   • termin podstawowy (60 dni) a uprawnienia organów podatkowych do wstrzymania zwrotu,
   • możliwość badania rozliczeń moich kontrahentów w ramach złożonego wniosku o zwrot nadwyżki
  • Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników VAT
   • nowe zasady weryfikacji wniosków o rejestrację
   • odmowa rejestracji
   • kiedy naczelnik US może wykreślić podatnika z rejestru i czy musi go o tym fakcie zawsze zawiadomić?
  • Ograniczenie kwartalnego rozliczenia VAT wyłącznie do małych podatników
  • Powrót tzw. sankcji w VAT – kiedy sankcja 20%, 30%, a kiedy 100%? Jak się uchronić przed sankcją VAT?
  • Nowa definicja dochodów osiągniętych na terytorium RP – nowy zakres obowiązku poboru podatku u źródła w przypadku wypłaty należności na rzecz nierezydentów
  • Nowe warunki stosowania zwolnienia z podatku u źródła dla należności licencyjnych i odsetek wypłacanych za granicę
  • Stawka CIT w wysokości 15% - dla kogo i na jakich zasadach?
  • Wyłączenie z kosztów podatkowych należności regulowanych z pominięciem rachunku bankowego – praktyczne przykłady, kompensata, barter itp.
  • Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych począwszy od roku podatkowego 2017 oraz aktualna praktyka organów podatkowych, zakres kontroli
  • Ulga na inwestycje/innowacje - jednorazowe rozliczenie nakładów na nowe środki trwałe (maszyny i urządzenia) w ramach nowego limitu
  • Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika – obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł
  • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
   • nowy limit odliczalności odsetek od finansowania zewnętrznego, tzw. niedostateczna kapitalizacja
   • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
  • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
   • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi doradcze, zarządzania i inne)
   • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
   • wyłączenia i wyjątki
   • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
  • Ograniczenia związane z wykorzystywaniem podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej
   • możliwość weryfikowania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK pod kątem rynkowości
   • PGK a dokumentacja cen transferowych
  • Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe, budynki biurowe).
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu
  • Doprecyzowanie przepisów określających moment podatkowego potrącenia kosztów pośrednich - powiązanie momentu ujęcia kosztu uzyskania przychodu na gruncie podatkowym oraz rachunkowym
  • Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej od 2018 roku – rozszerzenie korzyści dla podatników prowadzących działalność innowacyjną
 • Praktyczne problemy w VAT/CIT/PIT – wszechstronna analiza oraz przykłady
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe oraz usługi międzynarodowe
   • zasady stosowania stawki 0% i dokumentowania transakcji, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kwestionowania stawki 0%?
   • co wliczyć do podstawy opodatkowania, a co potraktować jako osobną usługę (koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, dodatkowych usług na towarze, printing/tooling itp.),
   • dostawa z montażem – różnice w rozliczeniu VAT
   • transakcje łańcuchowe, w tym wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (zasady ustalenia miejsca opodatkowania, jak tworzyć umowy i zamówienia, aby zminimalizować ryzyko błędu)
   • moment powstania obowiązku podatkowego
   • zasady odliczenia podatku naliczonego od WNT i importu usług (moment otrzymania faktury a prawo do odliczenia, faktury otrzymane z opóźnieniem, duplikaty faktur, jak ujmować korekty)
   • przeliczenie kwot w walucie obcej na złote
   • ustalenie miejsca świadczenia usług i rozliczenie VAT od usług świadczonych między kontrahentami z różnych krajów (m.in. zasada ogólna, usługi związane z nieruchomościami, rejestracja kontrahenta zagranicznego w Polsce a rozliczenie VAT itp.)
   • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – czy świadcząc usługi/sprzedając towary za granicą mogę mieć obowiązek rejestracji na VAT i rozliczania podatku lokalnie?
   • zakład zagraniczny – kiedy może powstać, jak uniknąć powstania zakładu zagranicznego, na co zwrócić szczególną uwagę
   • wybrane problemy w zakresie podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, bilety lotnicze, programy komputerowe, licencje, odsetki, korzystanie ze zwolnień oraz wyłączeń na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania)
  • Moment ujęcia sprzedaży i zakupu na gruncie VAT/CIT
   • dokonanie dostawy towarów – praktyczne przykłady momentu wykazania VAT w zależności od warunków dostawy
   • kontrowersje związane z uznaniem usługi za wykonaną – konsekwencje VAT
   • wcześniejsze wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w VAT/CIT
   • korekty sprzedaży i zakupu – w którym momencie ujmować?
   • przychody i koszty na przełomie roku – prawidłowe ujęcie
   • problematyczne kategorie kosztowe (odszkodowania, kary umowne, koszty procesów sądowych, VAT zagraniczny, samochody w firmie)
  • Odliczanie podatku naliczonego
   • faktura oraz inne dokumenty niezbędne do odliczenia – jakie warunki muszą być spełnione aby odliczyć VAT
   • pusta faktura, znikający kontrahent, karuzela podatkowa, wyłudzenia – jak minimalizować ryzyko związane z nieuczciwością/nierzetelnością kontrahentów?
   • termin odliczenia podatku naliczonego
   • ograniczenie prawa do odliczenia – kiedy organy mogą odmówić podatnikowi odliczenia VAT?
   • należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl