ObserwowaneDrukujEmail

Podróż służbowa 2019 – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych

Start: 16 stycznia, 2019
Koniec: 16 stycznia, 2019
Kod: 192KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Prawne regulacje podróży służbowych:
  • przepisy prawa powszechnie obowiązującego – kodeks pracy, rozporządzenie,
  • regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę,
  • przepisy prawa pracy a przepisy prawa podatkowego.
 • Pojęcie podróży służbowej:
  • definicja podróży służbowej na gruncie prawa pracy (siedziba pracodawcy, miejsce pracy a miejsce faktycznego wykonywania pracy – miejsce świadczenia pracy),
  • pojęcie podróży służbowej na gruncie przepisów podatkowych (wyjazdy służbowe inne niż podróż służbowa, jazdy zamiejscowe a jazdy lokalne, wyjście służbowe).
 • Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 • Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej
 • Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 • Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
  • krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:
   • czas pracy a czas podróży służbowej,
   • przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet: koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki
   • kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło, członków organów spółki, przedsiębiorców,
   • samochód a problematyka podróży służbowych: samochody prywatne używane do celów służbowych – jazdy lokalne i wyjazdy służbowe (jazdy zamiejscowe),
   • delegacje samochodem służbowym,
   • dokumentacja krajowych podróży służbowych.
  • rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich kwalifikacja podatkowa:
   • określenie państwa docelowego podroży służbowej
   • czas podróży służbowej dla podróży zagranicznej (podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej: „odcinek krajowy” a „odcinek zagraniczny”)
   • rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne wydatki ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej
   • należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe (wycena kosztów poniesionych w walucie obcej – rozliczenie wydatków w walucie innej niż waluta zaliczki, stosowanie właściwego kursu)
   • podróże osób nie będących pracownikami (świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, prokurentów etc.),
   • delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,
   • dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,
 • Rozliczanie podróży służbowych
  • zaliczki na poczet podróży służbowych
  • termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
  • rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.
 • Zagadnienia szczegółowe związane z rozliczaniem podróży służbowej:
  • podróże służbowe kierowców po zmianie przepisów, czas pracy kierowców,
  • podróże służbowe pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych, serwisantów, etc.)
  • oddelegowanie pracownika jako usługa transgraniczna (wynagrodzenie pracownika, zasady ustalania przychodu po stronie pracownika)
  • "dieta tranzytowa”, podróż odbywana do różnych państw jako państw docelowych
  • usprawiedliwiona nieobecność,
  • wyjazdy kierowanych przez pracodawców na szkolenia pracowników oraz osób innych niż pracownicy,
  • urlop połączony z odbywaniem podróży służbowej,
  • śniadanie w cenie noclegu – po zmianach,
  • zwrot kosztów parkingowych oraz opłat autostradowych w przypadku podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością pracodawcy,
  • zwrot kosztów dojazdów w podróży zagranicznej w przypadku podróży odbywanej samochodem,
 • Zagadnienia pochodne związane z wyjazdami służbowymi, w tym:
  • używanie przez pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów nie stanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych (lokalnych) i jazdach zamiejscowych (podróżach służbowych): zwolnienia, ryczałty, ewidencje,
  • wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników; zasady ustalania przychodów pracownikom i zaliczania wydatków do kosztów podatkowych.
 • Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych - rozliczanie podróży służbowej a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy a zleceniobiorcy)
 • Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych - interpretacje, przykłady
 • Podsumowanie - panel dyskusyjny

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl