ObserwowaneDrukujEmail

Podatkowe zamknięcie roku 2018

Start: 16 stycznia, 2019
Koniec: 16 stycznia, 2019
Kod: 1512WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Podatek dochodowy od osób prawnych;
  • Roczne rozliczenie podatku – zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego;
  • Zakończenie roku podatkowego i bilansowego
   • Roczna kalkulacja podatku,
   • Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy (różnice trwałe i przejściowe),
   • Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów – przychody z zysków kapitałowych i z innych źródeł:
  • Przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  • Pozostałe przychody z zysków kapitałowych
  • Przychody z działalności gospodarczej (działalności operacyjnej i inne)
  • Pozostałe źródła przychodu
   • Ostateczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
   • Deklaracja CIT-8 i inne obowiązki informacyjne,
   • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu.
  • Przychód podatkowy a przychód finansowy – ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.
  • Przychód podatkowy i moment jego uzyskania.
   • otwarty katalog przychodów z art. 12 updop (ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań)
   • moment rozpoznania przychodu:
    • zasada „pierwszeństwa” jako zasada ogólna,
    • rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki od „zasady pierwszeństwa”,
   • korekta przychodów - bieżąca lub wsteczna w zakresie: przyznanych rabatów, premii pieniężnych, otrzymanych próbek, nieodpłatnie otrzymanych towarów, korekt obrotu – nowe zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej
   • katalog przysporzeń majątkowych nie stanowiących przychodów,
   • pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),
   • szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie, kiedy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu, przychód z tytułu otrzymanej premii pieniężnej, moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji)
  • Koszty uzyskania przychodu – definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie:
   • koszty związane z przychodem danego roku,
   • koszty dotyczące lat poprzednich,
   • koszty przyszłych okresów,
   • koszty rozliczane kasowo
   • podział kosztów pośrednich wg źródła przychodu
  • Korekta kosztów – kiedy na bieżąco a kiedy wstecz?
  • Płatności gotówkowe w koszty – art. 15d
  • Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c:
   • przepisy Dyrektywy ATAD a przepisy krajowe
   • zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji: rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
   • ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA (ustalanie wskaźnika)
   • wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln (praktyka stosowania przepisu)
  • Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne:
   • zakres usług wchodzących w pojęcie: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
   • sposób określenia limitu odliczenia / wyłączenia
  • Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego:
   • wydatki stanowiące koszty podatkowe,
   • moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.
  • Dokumentowanie kosztów.
  • Koszty podatkowe a koszty finansowe.
  • Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
   • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
   • „zwykłe” zaliczki na podatek dochodowy,
   • konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
   • błędne zaliczki po zakończeniu roku – czy korygować?
  • Podatek od przychodów z tytułu własności nieruchomości – art. 24b - rozliczenie zaliczek i potrącenia
  • Zwolnienia od podatku – roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień.
  • Obliczenie podatku:
   • stawka podatku (19%-15%)
   • odliczenia od dochodu,
   • dochody osiągane za granicą RP.
  • Zeznanie roczne.
  • Obowiązki roczne w kontekście regulacji o JPK.
  • Obowiązki roczne w kontekście WHT – rozliczenia podatku u źródła (obowiązki sprawozdawcze CIT-10Z, IFT-2, ORD-U).
  • Obowiązki roczne w kontekście dokumentacji cen transferowych (CIT-TP)
  • Ulga innowacyjna od 2018 – dlaczego warto się nią zainteresować?
  • Zmiany przepisów obowiązujących od 1.01.2019 r. – streszczenie (w szczególności w zakresie stosowania przepisów przejściowych)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych (płatników)
  • Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
   • terminy zapłaty podatku,
   • deklaracje i informacje w trakcie roku,
   • roczne deklaracje i informacje.
  • Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
   • moment uzyskania,
   • źródło,
   • koszty,
  • Pobór zryczałtowanego podatku, w tym podatku pobieranego „u źródła” a obowiązki roczne (PIT-8AR, IFT-1),
  • Inne „roczne” obowiązki płatnika/podatnika (m.in. ORD-U)
 •  Podatek od towarów i usług
  • VAT jako podatek rozliczany w okresach rozliczeniowych
  • Obowiązki roczne związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług
  • Limity roczne w VAT
  • Sankcje w podatku VAT
  • „Ulga na złe długi” w podatku od towarów i usług
  • Struktura sprzedaży – odliczanie VAT według struktury sprzedaży – zasady obliczania proporcji (wg orzeczeń TSUE oraz sądów administracyjnych)
  • Prewspółczynnik – przypadki zastosowania
  • Kasa rejestrująca – zwolnienia z obowiązku fiskalizacji
  • Nowelizacja przepisów na 2019 rok - streszczenie

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl