ObserwowaneDrukujEmail

Nowelizacja przepisów podatkowych 2019- Podatek dochodowy – CIT – PIT (obowiązki płatnika), Podatek od towarów i usług – VAT, Ordynacja podatkowa

Start: 16 stycznia, 2019
Koniec: 16 stycznia, 2019
Kod: 1474ŁO
Lokalizacja: Łódź
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku
  • Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% - warunki stosowania
  • IP BOX / Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej – stawka 5%
  • Podatek u źródła (WHT)
   • Certyfikat rezydencji – nowe warunki formalne – warunki korzystania z kopii certyfikatu rezydencji
   • Zmiany w zakresie sposobu poboru podatku u źródła
   • Klauzula ubruttawiająca w umowie
   • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
   • Zmiany w przepisach dotyczących szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień – art. 22c
  • Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności:
   • Podwyższenie do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego,
   • Określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością),
   • Ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z samochodu: leasing, najem długoterminowy, najem krótkoterminowy samochodów.
  • Modyfikacja podatku od przychodów z tytułu własności określonych nieruchomości (minimalny podatek dochodowy – art. 24b)
  • Hipotetyczne koszty odsetkowe (notional interest deduction – NID) – korzyści podatkowe wynikające z finansowania wewnętrznego – kapitałów własnych.
  • Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania od 2018 roku. Podział źródeł przychodów na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł:
   • Doprecyzowanie przepisów
   • Wprowadzenie szczególnych zasad dotyczących opodatkowania walut wirtualnych (w tym kryptowalut)
  • Nowe zasady rozliczania straty podatkowej
  • Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności
  • Konwersja długu na kapitał – określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów
  • Doprecyzowanie zasad rozliczania pożyczonych papierów wartościowych
  • Ulepszenie środków trwałych – zmiana art. 11 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.
  • Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)
  • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych:
   • Zmiany w progach dokumentacyjnych,
   • Nowe terminy na sporządzenie dokumentacji TP,
   • Nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej,
   • Uproszczone zasady dokumentacji pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej – zniesienie wymogu dokonania analizy porównywalności (benchmarking)
   • Uproszczone zasady rozliczeń,
   • Raportowanie cen transferowych na elektronicznym formularzu TP-R,
   • Metody szacowania cen transferowych spoza katalogu MF,
  • Pozostałe zmiany:
   • Zmiana definicji małego podatnika – konsekwencje
   • Wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji - zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
   • Ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych m.in. w zakresie rozliczania różnic kursowych metodą bilansową oraz stosowania zaliczek uproszczonych.
   • Wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
   • Ograniczenie zakresu wyjątków od zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b
   • Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
   • Podwyższenie kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym
  • Inne projektowane zmiany w przepisach
   • Rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ulga na złe długi)
   • Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (druk 2855)
 •  Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanych podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od 2019 r.
  • Uchyleniu w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego
  • Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku ukierunkowanych na pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością
  • Złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi
  • Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp.:
   • likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu, podnajmu itp. w formie ryczałtu,
   • likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej
 •  Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług od 2019 roku
  • Uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od umieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy
  • Modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
  • Obniżeniu wysokości „preferencyjnego” dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%
  • Odpowiedzialność solidarna nabywcy:
   • wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej (odpowiedzialność solidarna nabywcy) przez rozpoczynających działalność gospodarczą podatników
   • dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
  • Import towarów:
   • umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
   • wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między RP a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg
  • Weryfikacja wysokości stawek podatku
  • Nowe zasady opodatkowania bonów – bon jednego przeznaczenia
  • Wprowadzenie kas fiskalnych on-line
  • Inne zmiany:
   • Wyłączeniu możliwości korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
   • Dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych obowiązujących od 1.04.2017 r.
   • Dostosowaniu przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych
   • Dostosowaniu niektórych przepisów dot. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   • Doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
   • Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
   • Zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej
 •  Zmiany w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa
  • Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)
  • Implementacja przepisów dyrektywy ATAD w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
   • Przesłanka sztuczności, zmiany przepisów materialnych dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
   • Wprowadzenie definicji środków ograniczających umowne korzyści oraz korzyści podatkowej
   • Ograniczenie możliwości wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania
   • Dopuszczenie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec płatników
   • Umożliwienie dokonania zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych związanych z unikaniem opodatkowania przez inne organy podatkowe
   • Korekta deklaracji w toku postępowania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania
   • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe związane z unikaniem opodatkowania
   • Zmiany w zakresie inicjowania i prowadzenia postępowania podatkowego w przedmiocie unikania opodatkowania
   • Postępowanie w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania
   • Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – zmiany w przepisach
   • Opinia zabezpieczająca – zmiany w przepisach proceduralnych
  • Zakaz przenoszenia winy z płatnika na podatnika w przypadku istnienia powiązań lub struktur powierniczych
  • Forma rozstrzygnięcia wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w przypadku spełnienia przesłanek zawartych w art. 14b § 5b
  • Zmiany w przepisach art. 14na odnoszących się do mocy ochronnej interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w przypadku unikania opodatkowania
  • Przypadki zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Lokalizacja

Łódź

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl