ObserwowaneDrukujEmail

Podatek od towarów i usług (VAT) 2019 - Nowelizacja przepisów 2019 oraz funkcjonowanie przepisów znowelizowanych w 2018 roku: split payment – raportowanie JPK_VAT– pojęcie należytej staranności – sankcje – alerty antykaruzelowe – obieg dokumentów

Start: 16 stycznia, 2019
Koniec: 16 stycznia, 2019
Kod: 1469BY
Lokalizacja: Bydgoszcz
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług od 2019 roku
  • Uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od umieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy
  • Modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
  • Obniżeniu wysokości „preferencyjnego” dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%
  • Odpowiedzialność solidarna nabywcy:
   • wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej (odpowiedzialność solidarna nabywcy) przez rozpoczynających działalność gospodarczą podatników
   • dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
  • Import towarów:
   • umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
   • wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między RP a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg
  • Weryfikacja wysokości stawek podatku
  • Nowe zasady opodatkowania bonów – bon jednego przeznaczenia / bon wielokrotnego przeznaczenia
  • Wprowadzenie kas fiskalnych on-line
   • podatnicy obowiązani do wprowadzenia kas online
   • raportowanie online a trwałe lub czasowe problemy techniczne z dostępem do sieci Internet
   • termin wymiany kas
   • zasady zwrotu kosztu zakupu kasy przystosowanej do raportowania online
  • Inne zmiany:
   • Wyłączeniu możliwości korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
   • Dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych obowiązujących od 1.04.2017 r.
   • Dostosowaniu przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych
   • Dostosowaniu niektórych przepisów dot. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   • Doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
   • Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
   • Zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej
 • Praktyka funkcjonowania przepisów znowelizowanych w 2018 roku – bieżące zagadnienia
  • Mechanizm split payment
   • istota mechanizmu i cel wprowadzenia podzielonej płatności
   • rodzaje transakcji objętych mechanizmem split payment
   • przypadki stosowania podzielonej płatności – wymuszone i niewymuszone
   • rachunek VAT - obligatoryjność zastosowania
    • możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami
    • zamknięty katalog przypadków uznania lub obciążenia rachunku
    • zwolnienie środków z rachunku
    • środki na rachunku a egzekucja/wykreślenie z rejestru VAT
   • techniczne aspekty związane z operacjami na rachunkach
    • komunikat przelewu
    • realizacja i blokada przelewu
    • uznanie i obciążenie rachunku VAT i rachunku powiązanego
    • zabezpieczanie środków na rachunku VAT
    • niezamierzone skutki rozliczenia nieprzewidziane przez przepisy
   • wpływ stosowania mechanizmu podzielonej płatności na:
    • sytuację finansową przedsiębiorstwa – zagrożenie utraty płynności finansowej
    • rozliczenie podatku w systemie odwrotnego obciążenia,
    • stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej,
    • stosowania dodatkowych sankcji
    • obniżenia zobowiązania podatkowego
    • możliwość uzyskania zwrot VAT w terminie przyspieszonym
   • beneficjenci mechanizmu split payment
    • instytucje finansowe
    • obrót towarami wrażliwymi
    • podmioty z tytułami egzekucyjnymi
    • stosowanie mechanizmu a zasada dobrej wiary – dochowanie należytej staranności
   • obowiązki banków i innych instytucji finansowych
    • założenie i zamknięcie rachunku VAT
    • odpłatność
   • zagadnienia wybrane – ryzyka stosowania mechanizmu
    • ochrona przed utratą płynności finansowej
    • możliwość umownego wyłączenia stosowania mechanizmu
    • faktoring, przelew wierzytelności, przejęcie długu – odpowiedzialność solidarna
    • kompensaty
    • płatności w walucie obcej
    • płatności zbiorcze
    • korekta in plus
    • kilka rachunków bankowych/rachunku w kilku bankach
    • prawidłowość rozliczenia płatności przez kontrahentów
  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2019 – struktura JPK_VAT/JPK_FA
   • Aspekty prawne i techniczne raportowania JPK
   • korekty JPK i wyjaśnienie typowych problemów związanych z wykonywaniem przedmiotowego obowiązku – korekta JPK bez korekty deklaracji - przykłady
   • omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT w kontekście fakturowania
   • przypadki żądania przez organy KAS JPK_FA
  • Należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku – postępowanie z fakturami – weryfikacja kontrahentów – odpowiedzialność karnoskarbowa
   • przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
   • przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, „pusta faktura”, faktura z zawyżoną kwotą podatku)
   • warunki wyłączające stosowanie sankcji
   • ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów u oszustów podatkowych – sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów – mechanizm karuzeli podatkowej – weryfikacja kontrahentów – „dobra wiara” i „należyta staranność”– zakres pojęcia i zasady stosowania
   • ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: „nagrody za punkty”, karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
   • faktury niedające prawo do odliczenia – przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
  • Odwrotne obciążenie - krajowy mechanizm reverse chargé – bieżące problemy
   • określenie katalogu towarów i usług objętych systemem odwrotnego obciążenia;
   • znaczenie i sposób identyfikacji kontrahenta jako podatnika vat czynnego;
   • usługi budowlane i budowlano-montażowe (załącznik nr 14) jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem:
    • podwykonawca: wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami w zdefiniowaniu pojęcia
    • warunki rozliczenia usług w systemie odwrotnego obciążenia
    • rozliczanie zaliczek a odwrotne obciążenie;
    • właściwe zastosowanie przepisów regulujących zagadnienie podstawy opodatkowania przy stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia (koszty transportu i inne pochodne związane z dostawą) – sposób prezentacji na fakturze;
    • moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy i nabywcy – obowiązki sprawozdawcze związane z wykazaniem transakcji we właściwym okresie rozliczeniowych – konsekwencje korekt rozliczeń;
    • korekty rozliczeń dla transakcji objętych limitem kwotowym wyznaczającym podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku – rozliczenie korekty u nabywcy;
    • informacje podsumowujące – jak wypełniać i korygować.

Lokalizacja

Bydgoszcz

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl