ObserwowaneDrukujEmail

CENY TRANSFEROWE 2019 - zasady sporządzania dokumentacji podatkowej oraz analiz stosowanych w dokumentacji

Start: 17 stycznia, 2019
Koniec: 18 stycznia, 2019
Kod: 1381KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1350.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób średniozaawansowanych w tworzeniu dokumentacji podatkowej oraz posiadających już wiedzę teoretyczną, podejmujących praktyczną pracę związaną z tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych wewnątrz grup kapitałowych. Prowadzący zwracają uwagę na praktyczne aspekty poszczególnych wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, wskazując możliwe podejścia do spełnienia wymogów ustawowych. Szkolenie nie jest adresowane dla doradców świadczących usługi w zakresie sporządzania dokumentacji i analiz dla klientów zewnętrznych

Program szkolenia

Dzień I

CENY TRANSFEROWE 2019 - zasady sporządzania dokumentacji podatkowych

Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych

 • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
 • ceny transferowe jako zagadnienie międzynarodowe,
 • prace OECD – Wytyczne w sprawie cen transferowych oraz raporty BEPS,
 • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
 • nowe regulacje krajowe – ustawy o podatkach dochodowych, od 2019,
 • nowe pojęcie ceny transferowej, stosowanie zasady ceny rynkowej
 • terminy wejścia w życie poszczególnych wymogów, stosowanie właściwych regulacji do odpowiednich okresów realizacji transakcji, przepisy przejściowe,

Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

 • zasady obowiązujące w okresie 2017/2018,
 • nowe zasady od 2019 roku
 • kryterium przychodowo-kosztowe - badanie wielkości podmiotu, skali działalności,
 • stosowanie właściwych progów dokumentacyjnych do odpowiednich okresów
 • ustalenie indywidualnego progu dokumentacyjnego, badanie grupy podmiotów powiązanych,
 • zasady włączenia obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji realizowanych między podmiotami krajowymi od 2019 roku
 • szczególne przypadki braku obowiązku dokumentacyjnego,
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
 • obowiązek dokumentacyjny – transakcje z podmiotami z rajów podatkowych,
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
 • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze,
 • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi,

Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu

 • pojęcie transakcji i innego zdarzenia w przepisach aktualnie obowiązujących,
 • zasady stosowania indywidualnego progu dokumentacyjnego (transakcje specyficzne, np. transakcje finansowe, pożyczki),
 • progi dokumentacyjne 2019 ,
 • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych,
 • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji,
 • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny,
 • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,
 • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,

Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań

 • rodzaje powiązań determinujących obowiązek dokumentacyjny,
 • sposób określania i zakres powiązań kapitałowych,
 • zmiany w ustalaniu powiązań od 2019 roku
  • nowa definicja powiązań oparta o pojęcie wywierania znacznego wpływu,
  • regulacje dotyczące kwestii powiązania pośredniego;
 • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie
 • pozostałe rodzaje powiązań:
  • powiązania zarządczo-kontrolne,
  • powiązania majątkowe,
  • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
  • powiązania osobowe -rodzinne,
 • charakter powiązań krajowych i międzynarodowych,
 • praktyczne problemy z ustaleniem zakresu powiązań,

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
 • CIT-TP i PIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza,
 • raportowanie według krajów (country – by country):
  • jednostki obowiązane w grupie do raportowania,
  • obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P,
  • sporządzanie raportu CBC-R,
  • sposób wykorzystania informacji o grupach przez organy podatkowe,
 • planowane zmiany w obowiązkach raportowych od 2019 roku:
  • obowiązek składania oświadczenia, stosowanie terminów,
  • nowa formuła raportu zastępującego CIT-TP/PIT-TP, zakres informacji wymaganych w raporcie na temat wykonanych transakcji i zastosowanych cen.

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych

 • weryfikacja dokumentacji i transakcji, możliwość określania zobowiązania podatkowego
 • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
 • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
 • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,

Działania kontrolne i weryfikacyjne organów podatkowych w zakresie cen transferowych

 • ustawowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie weryfikacji transakcji podatkowej
 • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
 • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
 • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi
 • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych wykorzystywane w procesie weryfikacji cen transakcyjnych,
 • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
 • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.

Zasady sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej od 2019 roku

 • obligatoryjne elementy dokumentacji sporządzanej na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.,
 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji:
 • opis transakcji – rodzaj, przedmiot transakcji,
 • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
 • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
 • analiza danych porównawczych,
 • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
 • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
 • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
 • wymagane dokumenty i załączniki.
 • konstrukcja lokalnej dokumentacji podatkowej wg wymogów od 2019 roku;
 • opis podmiotu powiązanego;
 • opis transakcji;
 • analiza cen transferowych, w tym: analiza porównawcza albo analiza wykazująca zgodność warunków na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane,
 • informacje finansowe.
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji lokalnych stosowanych przez podatników przed nowelizacjami
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji.

Przedstawienie i omówienie przykładowej dokumentacji lokalnej

Uproszczone rozwiązania w zakresie lokalnej dokumentacji podatkowej (safe harbours)

 • usługi o niskiej wartości dodanej;
 • charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej,
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej,
 • niezbędne elementy opisu transakcji,
 • zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej,
 • transakcje finansowe
 • skutki dla podatników w przypadku zastosowania uproszczonych rozwiązań.

Dzień II

CENY TRANSFEROWE 2019 - analizy w dokumentacji podatkowej - zasady sporządzania analiz porównawczych, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen

Analizy w dokumentacjach podatkowych

 • analiza podatnika,
 • analiza funkcjonalna,
 • analiza porównawcza,
 • analiza porównywalności,
 • zakres obowiązkowych analiz stanowiących element dokumentacji podatkowych,
 • analiza porównawcza jako podstawowe narzędzie realizacji zasady ceny rynkowej

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej od 2019 r.

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
 • zasady wykorzystywania danych wewnętrznych,
 • wykorzystania danych wieloletnich,
 • aktualizacja analizy danych porównawczych,
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
 • opis zgodności warunków transakcji
  • alternatywa dla analizy porównawczej
  • przesłanki zastosowania opisu zgodności
  • zasady sporządzania opisu zgodności
 • rola i miejsce analizy porównawczej w procesie wyznaczonej ceny rynkowej w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych,

Analiza porównywalności – kryteria porównywalności

 • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – jak ustalić porównywalność,
 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
 • omówienie kryteriów porównywalności:
 • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
 • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
 • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
 • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
 • strategia gospodarcza,
 • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Polskich przepisów Wytycznych OECD
 • kluczowe aspekty ograniczające możliwość zapewnienia pełnej porównywalności

Metody szacowania cen – stosowanie metod w analizach sporządzanych przez podatnika i przez organy podatkowe

 • metody szacowania cen stosowane w analizach porównawczych,
 • sposób wykorzystania metod szacowania cen tzw. „podatkowych” przez podatników, organy podatkowe
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • metoda ceny odprzedaży,
 • metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
 • metoda podziału zysków,
 • metoda marży transakcyjnej netto,
 • inne metody – zakres zastosowania, przesłanki, dopuszczalność stosowania innych metod ustalania cen,
 • stosowanie metod szacowania cen przez organy podatkowe,
 • rodzaje analiz sporządzanych w oparciu o metody szacowania cen.

Procedura sporządzania analizy porównawczej, pozyskiwania i wykorzystania danych porównawczych

 • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych,
 • etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
 • możliwość wykorzystywania zewnętrznych danych porównawczych,
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),
 • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych.

Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych

 • przykładowa analiza porównawcza w metodzie PCN dla transakcji najmu,
 • przykładowa analiza porównawcza dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej/znaku towarowego,
 • przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marżowych:
 • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
 • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
 • analiza działalności podatnika,
 • analiza dostępu danych finansowych,
 • ustalenie zakresów marżowości na podstawie danych finansowych,
 • analiza mediany, kwartylowa ,
 • prezentacja i interpretacja wyników,
 • przykładowa analiza porównawcza dla transakcji finansowych,
 • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych,
 • stosowanie wyników analiz dla wyznaczenia cen.

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej w kontekście opracowania polityki cen transakcyjnych oraz dokumentacji grupowej

 • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji grupowych,
 • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej,
 • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty,
 • zasady sporządzania dokumentacji grupowej od 2019 roku,
 • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
 • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
 • elementy dokumentacji grupowej:
 • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
 • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
 • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
 • opis działalności prowadzonej przez grupę – sposób przedstawienia przedmiotu i zakresu działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
 • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
 • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
 • wykorzystanie polityki cen transakcyjnych i dokumentacji grupowej do ujednolicenia zasad stosowania analiz porównawczych wykorzystywanych w grupie,
 • analiza funkcjonalna grupowa i jednostkowa, profile funkcjonalne podmiotów powiązanych, znaczenie analizy funkcjonalnej dla opracowania analizy porównawczej
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy.

Zasady dokonywania korekt cen transferowych

 • warunki korekty „własnej podatnika”;
 • Korekta w przypadku kontrolowanych transakcji międzynarodowych;
 • Praktyczne skutki dokonywania.

Dyskusja nad zagadnieniami

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

UWAGA: Istnieje możliwość zapisu na jeden wybrany dzień szkolenia. Koszt uczestnictwa wynosi 680 zł + VAT

 

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl