ObserwowaneDrukujEmail

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 2019 – zmiany oraz aktualne problemy

Start: 15 kwietnia, 2019
Koniec: 15 kwietnia, 2019
Kod: 1279KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
430.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Program

 • Najważniejsze nowości w PIT
  • Podatek od przychodów z budynków
   • wyodrębnienie nowej kategorii przychodów z budynków – katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które powodują powstanie obowiązku podatkowego
   • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
   • wynajem części budynku a wyliczenie podatku od przychodów z budynków
   • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości – zasady zapłaty i odliczania
   • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków – znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu
  • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu
  • Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców – w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.
  • Zmiany dotyczące zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych
   • podwyższenie limitu zwolnienia dla zapomóg od związków zawodowych oraz zapomóg związanych ze zdarzeniami o charakterze losowym
   • zwiększenie limitu diety i zwrotu kosztów dla osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie
   • świadczenia od byłych pracodawców dla emerytów i rencistów
   • działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS
   • świadczenia na finansowanie żłobków i przedszkoli dzieci pracowników
   • dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży
   • świadczenia przekazane w ramach sprzedaży premiowej i konkursów – nowy limit zwolnienia
  • Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykorzystywania niektórych wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio własnością podatnika, a następnie zostały przez niego zbyte
  • Ulga inwestycyjna – możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakupione fabrycznie nowe środki trwałe
   • jakie środki trwałe są objęte ulgą?
   • limit roczny ulgi inwestycyjnej
   • możliwość rozliczenia w KUP zaliczek na poczet nabycia środków trwałych
 • Planowane zmiany w PIT w 2019 r.
  • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
   • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
   • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
   • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
   • zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
  • Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
   • rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika
   • możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia
   • wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
   • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
   • nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)
 • Wybrane problemy w zakresie rozliczenia PIT
  • Przyporządkowanie poszczególnych rodzajów przychodów do źródeł – zasady kwalifikacji oraz rozliczenia podatku
  • Podróże służbowe oraz oddelegowanie pracownika – konsekwencje podatkowe
  • Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – kiedy powstaje przychód po stronie pracownika, rodzaje zwolnień i zasady korzystania z nich
  • Zasady zaliczania do KUP wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców
  • Obowiązki sprawozdawcze płatników oraz podatników w trakcie oraz na koniec roku podatkowego

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl