ObserwowaneDrukujEmail

Emerytury i renty z ZUS oraz obowiązki płatników składek wobec ubezpieczonych ubiegających się o te świadczenia a także organu rentowego z racji zatrudnienia świadczeniobiorców

Start: 14 grudnia, 2018
Koniec: 14 grudnia, 2018
Kod: 3935SZ
Lokalizacja: Szczecin
Obserwowane:1 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy, co pozwoli na bardziej efektywne jej wykorzystanie w bieżącej pracy uczestnika szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą swobodniej poruszać się w tematyce związanej z nabywaniem prawa do świadczeń emerytalno-rentowych przez ubezpieczonych, jak również w zagadnieniach dotyczących obowiązków płatników składek wobec takich ubezpieczonych oraz organu rentowego. Uczestnicy szkolenia będą w stanie w większym zakresie korzystać nie tylko z obowiązujących aktów prawnych regulujących poruszane problemy, ale również z dostępnych narzędzi pomocniczych.

Program

 • Przesłanki nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
  • Emerytura wcześniejsza dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
  • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym (obniżonym od października 2017 r.)
  • Emerytura pomostowa.
 • Ustalania wysokości emerytur według reformowanych zasad.
  • Wymagany okres składkowy i nieskładkowy niezbędny do podwyższenia emerytury do kwoty najniższego świadczenia.
  • Istota tablic trwania życia przy obliczaniu emerytury.
  • Data złożenia wniosku o emeryturę a jej wysokość.
 • Możliwości przeliczania emerytur obliczonych na starych oraz na nowych zasadach.
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy - z uwzględnieniem zmian w przepisach mających miejsce w grudniu 2017 r.
  • Ustalanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • Ustalanie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • Zasady przeliczania rent z tytułu niezdolności do pracy.
 • Renta rodzinna.
  • Przesłanki nabycia prawa do renty przez poszczególnych członków rodziny.
  • Wysokość renty rodzinnej.
  • Przeliczenie renty rodzinnej.
 • Reguły dotyczące postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych.
  • Wszczęcie postępowania o emeryturę lub rentę.
  • Dokumentacja niezbędna do uzyskania emerytury i renty.
  • Wycofanie wniosku złożonego w sprawie emerytury lub renty.
 • Obowiązki płatnika składek wobec pracownika ubiegającego się o świadczenie emerytalno-rentowe.
  • Kompletowanie niezbędnej dokumentacji do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej.
  • Wystawianie zaświadczeń w sprawie wysokości osiągniętego wynagrodzenia.
  • Praktyczne wykorzystanie formularzy wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.
  • Odpowiedzialność płatnika składek za podanie nieprawdziwych danych, w oparciu o które ZUS przyznał ubezpieczonemu prawo do świadczenia albo ustalił wyższą jego wysokość.
 • Obowiązki płatnika składek wobec ZUS z racji zatrudnienia świadczeniobiorców.
  • Obowiązek informacyjny w przypadku zatrudnienia emeryta lub rencisty, osoby uprawnionej do renty socjalnej albo do świadczenia przedemerytalnego.
  • Zawieszanie i zmniejszanie emerytur i rent dla osób uzyskujących przychód.

Lokalizacja

Szczecin

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl