ObserwowaneDrukujEmail

CENY TRANSFEROWE 2018 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych

Start: 25 kwietnia, 2018
Koniec: 26 kwietnia, 2018
Kod: 125PO
Lokalizacja: Poznań
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1550.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób średniozaawansowanych w tworzeniu dokumentacji podatkowej oraz posiadających już wiedzę teoretyczną, podejmujących praktyczną pracę związaną z tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych wewnątrz grup kapitałowych. Prowadzący zwracają uwagę na praktyczne aspekty poszczególnych wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, wskazując możliwe podejścia do spełnienia wymogów ustawowych. Szkolenie nie jest adresowane dla doradców świadczących usługi w zakresie sporządzania dokumentacji i analiz dla klientów zewnętrznych

Program

Dzień I

Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych

 • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
 • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,
 • wytyczne OECD – nowa publikacja lipiec 2017,
 • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
 • aktualne regulacje krajowe – ustawy o podatkach dochodowych i rozporządzenie z września 2017,
 • aktualne regulacje krajowe – terminy wejścia w życie poszczególnych wymogów,
 • stosowanie właściwych regulacji do odpowiednich okresów realizacji transakcji,

Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

 • zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2017 r.
 • badanie wielkości podmiotu, skali działalności – nowe kryterium przychodowo-kosztowe,
 • ustalenie indywidualnego progu dokumentacyjnego,
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
 • obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych,
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
 • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze,
 • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi

Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu

 • pojęcie transakcji w przepisach aktualnie obowiązujących,
 • zasady stosowania indywidualnego progu dokumentacyjnego (transakcje specyficzne, np. pożyczki),
 • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych,
 • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji,
 • kategoria innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość dochodu/straty,
 • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny,
 • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji[MP1],
 • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,
 • szczególne przypadki braku obowiązku dokumentacyjnego,

Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań

 • rodzaje powiązań determinujących obowiązek dokumentacyjny,
 • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
 • zakres powiązań kapitałowych,
 • powiązania zarzadczo-kontrolne,
 • powiązania majątkowe,
 • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
 • powiązania osobowe-rodzinne,
 • charakter powiązań krajowych i międzynarodowych,
 • planowane zmiany w zakresie identyfikacji powiązań,
 • praktyczne problemy z ustaleniem zakresu powiązań,

Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sprządzania dokumentacji podatkowej - jednostki i osoby odpowiedzialane za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,
 • CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza,
 • raportowanie według krajów (country – by country):
  • jednostki obowiązane w grupie do raportowania,
  • obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P,
  • sporządzanie raportu CBC-R,
  • sposób wykorzystania informacji o grupach przez organy podatkowe,

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych

 • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
 • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
 • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,
 • zakres odpowiedzialności w przypadku braku dokumentacji lub błędów w dokumentacji, rodzaje uchybień,

Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych

 • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
 • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
 • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi
 • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych wykorzystywane w procesie weryfikacji cen transakcyjnych,
 • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
 • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych,

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej

 • porównanie elementów dokumentacji sporządzanej na zasadach sprzed 1 stycznia 2017 r. z aktualnymi wymogami,
 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji:
  • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,
  • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,
  • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,
  • analiza danych porównawczych,
  • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,
  • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,
  • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,
  • wymagane dokumenty i załączniki,
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”

 • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
 • dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,
 • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
 • elementy dokumentacji grupowej:
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
  • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres dzialłlności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
  • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
 • wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Dzień II

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
 • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
 • możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
 • aktualizacja analizy danych porównawczych,
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
 • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

Analiza porównywalności – kryteria porównywalności

 • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – charakterystyka,
 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
 • omówienie kryteriów porównywalności:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
  • strategia gospodarcza,
 • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Wytycznych OECD,

Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metody zysku transakcyjnego,
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
 • inne metody – zakres zastosowania,

Procedura sporządzania analizy porównawczej

 • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych wg. rozporządzenia z września 2017r.
 • Etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),
 • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,
 • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych,

Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych

 • analiza porównawcza w metodzie PCN dla transakcji najmu,
 • analiza porównawcza dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej/znaku towarowego,
 • przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marzowych:
  • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
  • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
  • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
  • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
  • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
  • widełkowy zakres marż,
  • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
  • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
  • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
  • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
  • analiza kwartylowa,
 • możliwość dokonywania korekt,
 • przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej z wykorzystaniem automatycznych narzędzi bazy danych,
 • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych,

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej

 • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych,
 • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej,
 • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty,
 • umiejscowienie analizy porównawczej w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych,

Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji

 • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • opłaty licencyjne,
 • usługi wewnątrzgrupowe CUW,
 • transakcje wspólnych przedsięwzięć,
 • restrukturyzacja działalności,

Usługi o niskiej wartości dodanej

 • charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej,
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej,
 • niezbędne elementy opisu transakcji,
 • zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej,

Procedury porozumiewania się z organami podatkowymi sprawie ustalenia/skorygowania zastosowanych cen między podmiotami powiązanymi

 • możliwość zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego,
 • tryb dokonywania korekt wartości transakcji w przypadku kontroli u powiązanej jednostki zagranicznej,

Case study – analiza przykładowych stanów faktycznych

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Lokalizacja

Poznań

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl