ObserwowaneDrukujEmail

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE – WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Start: 8 listopada, 2019
Koniec: 8 listopada, 2019
Kod: 1975WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
520.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, ich wyceny, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, zasad ich klasyfikowania według klasyfikacji środków trwałych, a także zasad ich finansowania w roku 2019.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych jakie obowiązują w roku 2019 w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowej tabeli amortyzacyjnej, a także z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016.  Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2019.

Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. środków trwałych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania  sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa.

Szkolenie 1 dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program

 • Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 – definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych.
 • Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2019.
 • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2019 - charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 • Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2019.
 • Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 • Klasyfikacja budżetowa i finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2019.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 • Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych pozabilansowo - nowa pozycja bilansowa w bilansie za rok 2018 i jednocześnie nadal nie do końca właściwie rozwiązany problem rachunkowości budżetowej w roku 2019.
 • Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020 – problem licencji na oprogramowanie.
 • Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.
 • Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2019, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 • Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
 • Amortyzacja środka trwałego - metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 • Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 • Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych w roku 2019.
 • Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – nowy wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej.
 • Odpowiedzi na pytania.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE – WSZYSTKO O ŚRODKACH TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*