ObserwowaneDrukujEmail

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ W VAT W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH lub RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Z VAT 2019

Start: 30 sierpnia, 2019
Koniec: 30 sierpnia, 2019
Kod: 1972WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Flor, ul. al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Zgodnie z planem pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2019, w kwietniu ruszy kontrola centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (nr: P/19/109). Pytanie definiujące cel główny kontroli brzmi: czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?

Celem szkolenia jest zainspirowanie jednostek samorządu terytorialnego do weryfikacji i audytu wewnętrznego procedur, zarządzeń, instrukcji wprowadzających centralizację rozliczeń w VAT w samorządach najpóźniej od 1 stycznia 2017 roku, do analizy potencjalnych nieprawidłowości w zakresie rozróżniania działalności gospodarczej od sfery użyteczności publicznej i władztwa publicznego, do zrozumienia istoty potencjalnych naruszeń zasad gospodarki budżetowej, w tym zasady brutto, szczególnie przez jednostki, w których funkcjonują konta do wewnętrznych rozliczeń VAT oraz potencjalnych naruszeń prawa bilansowego, skutkujących nierzetelnością danych wykazywanych w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT.

Program

 • Skąd się wzięła Specustawa VAT i zasady centralizacji rozliczeń w VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – geneza problemu.
 • Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza - kiedy jednostka podlega, a kiedy nie podlega pod VAT w świetle aktualnej linii orzeczniczej.
 • Kto podlega a kto nie podlega pod centralizację VAT – kryteria jednostek i przykłady nieprawidłowości.
 • Ustawa o finansach publicznych i prawo samorządowe a centralizacja rozliczeń w VAT - zasady budżetowe, w tym zasada „kasowa” i zasada „brutto” oraz specyficzna rola urzędów w procesach planowania i wykonywania budżetu i zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie centralizacji rozliczeń w VAT.
 • Zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej oraz ich wpływ na rzetelność danych księgowych i sprawozdawczych wykazywanych w latach 2017-2019.
 • Analiza broszury informacyjnej MF dot. centralizacji VAT oraz broszury MF dodatkowe wyjaśnienia, a także broszury wyjaśniającej mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w gminach, powiatach, województwach, analiza stanowiska KRRIO i rozwiązań funkcjonujących w praktyce przy centralizacji rozliczeń w VAT – typowe błędy i przeinaczenia.
 • Księgowość budżetowa po centralizacji rozliczeń w VAT - problem systemu „zbierania” VAT w gminach, powiatach, województwach z podległych jednostek organizacyjnych metodą pozabudżetową na organie lub urzędzie, problem jednostek dokonujących przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczonego podlegającego odliczeniu i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków oraz należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdawczości budżetowej, problem kont VAT do centralizacji VAT i kont VAT do mechanizmu podzielonej płatności.
 • Audyt danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej z podatkiem VAT - zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań dla celów kontroli NIK.
 • Procedury budżetowe, schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT – model wzorcowy i zasady prawidłowego postępowania.
 • Typowe przypadki naruszeń prawa materialnego – wykaz potencjalnych nieprawidłowości funkcjonujących w praktyce od roku 2017 lub wcześniej objętych kontrolą NIK.
 • Odpowiedzi na pytania.

Lokalizacja

Warszawa, Golden Flor, ul. al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ W VAT W GMINACH, POWIATACH, WOJEWÓDZTWACH lub RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Z VAT 2019

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*