ObserwowaneDrukujEmail

Przegląd aktualnych i planowanych przepisów z zakresu kadr i płac w tym zatrudnianie cudzoziemców

Start: 9 kwietnia, 2018
Koniec: 10 kwietnia, 2018
Kod: 291WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
1100.00 PLN PLN (bez VAT)

Program

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • Świadczenia finansowane z ZFŚS;
  • dopłaty do wypoczynku,
  • działalność sportowo-rekreacyjna,
  • działalność kulturalno-oświatowa,
  • pomoc materialna, wydatki, które nie mogą być sfinansowane z ZFŚS.
 • Koszty ZFŚS a koszty uzyskania przychodu.
 • Świadczenia z ZFŚS a ZUS.
 • Świadczenia z ZFŚS a PIT
 • Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.

Emerytury i renty z ZUS wraz ze zmianami od 1.10.2017 r. oraz obowiązki płatników składek wobec ubezpieczonych ubiegających się o te świadczenia a także organu rentowego z racji zatrudnienia świadczeniobiorców.

 • Uprawnienie do przejścia na emeryturę od 01.10.2017
 • Obowiązki pracodawcy względem przechodzących na emeryturę
 • Kompletowanie niezbędnej dokumentacji do emerytury , renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Ochrona przedemerytalna kogo obejmuje,
 • W jakich przypadkach można rozwiązać umowę o pracę z osoba w ochronie przedemerytalnej
 • Odprawa emerytalna – uprawnienia i zasady naliczania
 • Obowiązki pracodawcy względem ZUS z tytułu zatrudniania pracowników posiadających uprawnienia emerytalno-rentowe
 • Odpowiedzialność pracodawcy za podanie nieprawdziwych danych, na bazie której ZUS ustala uprawnienia emerytalno-rentowe albo ustalił wyższą jego wysokość

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe - rozliczanie pracowników - aspekty praktyczne

 • Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Podróż służbowa krajowa lub zagraniczna
 • Dieta
 • Koszt noclegów
 • Ryczałt na dojazd lokalne
 • Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Zaliczki pieniężne
 • Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

Ochrona danych osobowych w dziale kadr – przygotowanie do zmian w 2018 r

 • obowiązek informacyjny pracownicy - zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika
 • przechowywanie danych, dozwolony zakres przetwarzania,
 • Pracodawca jako administrator danych osobowych
 • Proces rekrutacji – zakres informacji jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy
 • Rozmowa kwalifikacyjna- pytania zabronione
 • Dane osobowe pracowników- zakres danych osobowych pracownika niezbędny do zatrudnienia pracownika
 • Udostępnianie danych kadrowych – kiedy rzeczywiście ma miejsce i jak legalnie to zrobić?
 • ZFŚŚ a ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe a współpraca ze Związkami Zawodowymi
 • Obowiązek informacyjny wobec pracownika i jego rodziny, monitoring pracownika
 • Tajemnica wynagrodzeń pracowników
 • Udzielani informacji telefonicznych bankom o przychodach pracowników

Podatek dochodowy i składki ZUS od świadczeń pracowniczych w 2017 r. na bazie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych.

 • Przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
  • Pobór miesięcznych zaliczek na podatek oraz podatku, od
   wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z innych tytułów (np. umowy: zlecenia, o dzieło, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek oraz kosztów uzyskania przychodów\
  • Roczne obliczenie podatku (PIT-40) podatnikom – pracownikom
  • Obowiązki i uprawnienia podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Rodzaje, terminy i zasady wypełniania formularzy podatkowych składanych przez podatników
  • pit 11/2017
  • nowe progi podatkowe
  • Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń (upominki, prezenty, gratisy, inne - jakie), wartość świadczeń, warunki zwolnienia z podatku.

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników.

 • Nowa ustawa o delegowaniu pracowników na terytorium Polski
 • Planowane zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy (zezwolenia krótkoterminowe)
 • Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).
 • W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
 • Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów.
 • Zasady legalizacji pracy w Polsce
  • Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?
  • Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
  • W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?
  • W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
  • Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata
 • Legalizacja pobytu
 • Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na
 • stanowiskach kierowniczych?
 • Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
 • Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie
 • Zasady delegowania pracowników zatrudnionych u pracodawcy posiadającego siedzibę na terytorium RP poza terytorium Polski oraz związane z tym obowiązki pracodawcy (ZUS, PDOF, rezydencja podatkowa).

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl