ObserwowaneDrukujEmail

DOKUMENTACJA KADROWA 2018/2019

Start: 21 września, 2018
Koniec: 21 września, 2018
Kod: 984WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Cel

Cel szkolenia;

 • Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz jej archiwizacji oraz przedstawienie zasad poprawnego naliczania wynagrodzeń
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie prawa pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program

 • Prowadzenie akt osobowych w praktyce: 
  • podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji
  • podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
  • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie
  • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
  • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski
  • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
  • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
 • Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
  • wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę
  • dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)
  • forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności
  • uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji
  • umowa przedwstępna i list intencyjny
  • przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
  • aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy
  • oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich
  • zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą
  • spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu
 • Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:
  • rodzaje wymaganych badań
  • poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie
  • dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp
  • karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą
  • zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu
 • Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:
  • wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica
  • wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych
 • Dokumentacja kar porządkowych:
  • wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary
  • zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych
  • umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika
 • Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:
  • odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone
  • sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce
 • Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:
  • wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?
  • zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji
  • przykładowa umowa z pracownikiem
 • Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów
  • świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy
  • wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku
  • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie zmieniające
 • Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy 
  • plan urlopów a wnioski urlopowe
  • rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy
 • Dokumentacja czasu pracy
  • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
  • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
  • rozliczanie czasu pracy
 • Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami
  • regulamin pracy
  • regulamin wynagradzania i premiowania
  • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa RODO 2018
  • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
  • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
  • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych
  • referencje i zdjęcia pracowników
 • Elektroniczny obieg dokumentów w zakładzie pracy
 • okres przechowywania akt pracowniczych.
 • RODO w kadrach

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl