ObserwowaneDrukujEmail

Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach.

Start: 21 maja, 2019
Koniec: 21 maja, 2019
Kod: 1683WA
Lokalizacja: Warszawa, Golden Floor, ul. al. Jerozolimskie 123A
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
490.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych do zmian wprowadzonych w roku 2018 i planowanych na rok 2019.

Szczególna waga zostanie zwrócona na omówienie planowanych zmian które weszły w życie w roku 2018 i na początku roku 2019 – NOWE PRZEPISY. W szczególności będzie to projekt ustawy o rynku pracy, która wedle zapowiedzi MRPiPS ma zastąpić obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O ile w zakresie zatrudniania cudzoziemców głównym celem jest uporządkowanie obecnie obowiązujących regulacji, to wprowadzone są kolejne zmiany o charakterze ewolucyjnym. Chodzi przede wszystkim o wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w procedurze oświadczenia do 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych i obowiązek składania wniosków o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców (oświadczeń i zezwoleń na pracę).

Nie można jednak zapomnieć, że zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce przewidują bardzo konkretne procedury dotyczące rekrutacji cudzoziemców, legalizacji ich pobytu w Polsce oraz zasad wykonywania przez nich pracy. Nieprzestrzeganie tych procedur może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym znacznie podwyższonymi niedawno karami pieniężnymi i zakazami zatrudniania cudzoziemców. Na szkoleniu będzie położony nacisk na identyfikowanie problematycznych dla pracodawców przepisów, które bywają naruszane nawet mimo dobrej woli pracodawców.

Program

 • NOWOŚĆ – Czy za wszystkich cudzoziemców należy odprowadzać składki na ZUS?
  • Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
  • Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek zna ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
  • Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?
 • NOWOŚĆ – Przewlekłość postępowań legalizacyjnych – praktyczne możliwości dla przedsiębiorców
  • Jak reagować na brak jakiejkolwiek reakcji urzędu?
  • Co w przypadku gdy urząd poprzestał na Informacji o długim terminie załatwienia sprawy?
  • Dokumenty i procedury
 • 1 stycznia 2019 r. – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki
 • Projekt ustawy o rynku pracy. Czy zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
  • Dłuższa praca na oświadczeniach – 12 miesięcy w ciągu 18 kolejnych (obecnie 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych)
  • Oświadczenia ograniczone tylko do sytuacji w których wydawane jest zezwolenie na pracę typu A – już nie będą dotyczyć członków zarządu osób prawnych oraz pracowników delegowanych do Polski
  • Obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej
  • Automatyczne rozwiązywanie umowy o pracę wraz z utratą prawa do legalnego wykonywania pracy
  • Ustawowy obowiązek corocznego dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Nowy układ przepisów
 • Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 • Praca sezonowa
  • Kto może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
  • Nowe sposoby legalizacji pobytu pracowników sezonowych
  • Ułatwienia dla obywateli wybranych państw (m. in. Ukrainy i Białorusi)
  • Czy pracownik sezonowy może wykonywać pracę inną niż sezonowa?
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Zezwolenia na pobyt czasowy - karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" - procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 • Legalizacja pobytu obywateli państw UE
 • Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  • Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  • Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 • Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  • Posiadacze Karty Polaka
  • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Studenci studiujący w Polsce
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
 • Jakiego rodzaju umowy mogą być podstawą wykonywania pracy przez cudzoziemca? - korzyści i zagrożenia
 • Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  • Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  • Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 • Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach - zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 • Omówienie formularzy urzędowych
 • Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Lokalizacja

Warszawa, Golden Floor, ul. al. Jerozolimskie 123A

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl