ObserwowaneDrukujEmail

CENY TRANSFEROWE 2019 - zasady sporządzania analiz stosowanych w dokumentacji

Start: 13 czerwca, 2019
Koniec: 13 czerwca, 2019
Kod: 1640KT
Lokalizacja: Katowice
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
680.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób średniozaawansowanych w tworzeniu dokumentacji podatkowej oraz posiadających już wiedzę teoretyczną, podejmujących praktyczną pracę związaną z tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych wewnątrz grup kapitałowych. Prowadzący zwracają uwagę na praktyczne aspekty poszczególnych wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, wskazując możliwe podejścia do spełnienia wymogów ustawowych. Szkolenie nie jest adresowane dla doradców świadczących usługi w zakresie sporządzania dokumentacji i analiz dla klientów zewnętrznych

Program szkolenia

CENY TRANSFEROWE 2019 - analizy w dokumentacji podatkowej - zasady sporządzania analiz porównawczych, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen

Analizy w dokumentacjach podatkowych

 • analiza podatnika,
 • analiza funkcjonalna,
 • analiza porównawcza,
 • analiza porównywalności,
 • zakres obowiązkowych analiz stanowiących element dokumentacji podatkowych,
 • analiza porównawcza jako podstawowe narzędzie realizacji zasady ceny rynkowej

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej od 2019 r.

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
 • zasady wykorzystywania danych wewnętrznych,
 • wykorzystania danych wieloletnich,
 • aktualizacja analizy danych porównawczych,
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
 • opis zgodności warunków transakcji
  • alternatywa dla analizy porównawczej
  • przesłanki zastosowania opisu zgodności
  • zasady sporządzania opisu zgodności
 • rola i miejsce analizy porównawczej w procesie wyznaczonej ceny rynkowej w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych,

Analiza porównywalności – kryteria porównywalności

 • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – jak ustalić porównywalność,
 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
 • omówienie kryteriów porównywalności:
 • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
 • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
 • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
 • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
 • strategia gospodarcza,
 • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Polskich przepisów Wytycznych OECD
 • kluczowe aspekty ograniczające możliwość zapewnienia pełnej porównywalności

Metody szacowania cen – stosowanie metod w analizach sporządzanych przez podatnika i przez organy podatkowe

 • metody szacowania cen stosowane w analizach porównawczych,
 • sposób wykorzystania metod szacowania cen tzw. „podatkowych” przez podatników, organy podatkowe
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • metoda ceny odprzedaży,
 • metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
 • metoda podziału zysków,
 • metoda marży transakcyjnej netto,
 • inne metody – zakres zastosowania, przesłanki, dopuszczalność stosowania innych metod ustalania cen,
 • stosowanie metod szacowania cen przez organy podatkowe,
 • rodzaje analiz sporządzanych w oparciu o metody szacowania cen.

Procedura sporządzania analizy porównawczej, pozyskiwania i wykorzystania danych porównawczych

 • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych,
 • etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
 • możliwość wykorzystywania zewnętrznych danych porównawczych,
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),
 • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych.

Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych

 • przykładowa analiza porównawcza w metodzie PCN dla transakcji najmu,
 • przykładowa analiza porównawcza dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej/znaku towarowego,
 • przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marżowych:
 • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
 • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
 • analiza działalności podatnika,
 • analiza dostępu danych finansowych,
 • ustalenie zakresów marżowości na podstawie danych finansowych,
 • analiza mediany, kwartylowa ,
 • prezentacja i interpretacja wyników,
 • przykładowa analiza porównawcza dla transakcji finansowych,
 • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych,
 • stosowanie wyników analiz dla wyznaczenia cen.

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej w kontekście opracowania polityki cen transakcyjnych oraz dokumentacji grupowej

 • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji grupowych,
 • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej,
 • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty,
 • zasady sporządzania dokumentacji grupowej od 2019 roku,
 • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,
 • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,
 • elementy dokumentacji grupowej:
 • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
 • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,
 • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,
 • opis działalności prowadzonej przez grupę – sposób przedstawienia przedmiotu i zakresu działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,
 • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,
 • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,
 • wykorzystanie polityki cen transakcyjnych i dokumentacji grupowej do ujednolicenia zasad stosowania analiz porównawczych wykorzystywanych w grupie,
 • analiza funkcjonalna grupowa i jednostkowa, profile funkcjonalne podmiotów powiązanych, znaczenie analizy funkcjonalnej dla opracowania analizy porównawczej
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy.

Zasady dokonywania korekt cen transferowych

 • warunki korekty „własnej podatnika”;
 • Korekta w przypadku kontrolowanych transakcji międzynarodowych;
 • Praktyczne skutki dokonywania.

Dyskusja nad zagadnieniami

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

 Szkolenie jest częścią Certyfikowanego kursu specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE®

 

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl