ObserwowaneDrukujEmail

Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPRE®

Start: 25 maja, 2018
Koniec: 29 czerwca, 2018
Kod: 2784WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
3119.00 PLN PLN (bez VAT)

Cztero-modułowy kurs w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE®

Certyfikowane warsztaty praktyczne dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie procesów fuzji, przekształceń, połączeń i podziałów w firmach, poparte certyfikatem TPRE®.

Certyfikat

Certyfikaty ITAF są cenione przez pracodawców na całym świecie. Osoby posiadające kwalifikacje ITAF to czynni zawodowo specjaliści z zakresu podatków, prawa, finansów czy rachunkowości.  Kwalifikacjie ITAF to przede wszystkim praktyczne podejście do kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi. Program i zakres kwalifikacji stworzony został w oparciu o konsultacje z przedstawicielami międzynarodowych organizacji i w pełni odpowiada ich oczekiwaniom.

Program

Dzień 1 – Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych w ujęciu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Wycofanie kapitału ze spółki oraz likwidacja spółki - prowadzący: Michał Zawiła, Grzegorz Piotrowicz

 • Nowe prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
  • regulacje prawa upadłościowego w zakresie spółek kapitałowych i osobowych
  • nowe zasady upadłości konsumenckiej
  • międzynarodowe aspekty prawa upadłościowego
  • skutki upadłości spółki dominującej (spółki matki) dla polskiej spółki zależnej (spółki córki)
  • międzynarodowe aspekty postępowań egzekucyjnych – uznanie wyroków
 • Nowe krajowe prawo upadłościowe
  • nowe przesłanki upadłości
  • wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego
  • podmioty uprawnione do występowania w postępowaniu upadłościowym
  • lista wierzycieli
  • zgłoszenie roszczeń
  • kolejność zaspokajania zobowiązań
  • umorzenie części / całości zobowiązań
  • rola syndyka i sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przesłanki do wszczęcia postępowania
  • odformalizowanie procedury
  • korzyści z procedury o zatwierdzenie układu
 • Przyśpieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe
  • przygotowanie propozycji układowych
  • wierzytelności sporne
  • lista wierzycieli
  • procedura zatwierdzenia układu
 • Postępowanie sanacyjne
  • przesłanki do wszczęcia postępowania sanacyjnego
  • działania w celu uzdrowienia sytuacji dłużnika
  • uniemożliwienie zablokowania bieżącej działalności operacyjnej dłużnika
  • wskazanie osoby zarządcy w postępowaniu sanacyjnym
  • bieżący zarząd majątkiem w postepowaniu sanacyjnym
  • opracowanie planu restrukturyzacyjnego
  • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w stosunku do majątku dłużnika
  • ograniczenie wysokości dochodzenia roszczeń przez wierzyciela wyłącznie do przedmiotu zabezpieczenia
 • Case study 1 – wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego
 • Case study 2 – Plan restrukturyzacyjny
 • Upadłość podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą w innym kraju EU
  • wszczęcie postępowania upadłościowego w innym kraju EU
  • egzekucja międzynarodowa zobowiązań cywilnoprawnych
  • uznanie wyroków sądów w innych krajach EU
 • Upadłość konsumencka w ujęciu krajowym i międzynarodowym
  • krajowe regulacje w zakresu upadłości konsumenckiej
  • upadłość w świetle regulacji międzynarodowych
  • upadłość polskich obywateli zgodnie z prawem lokalnym innego kraju EU
 • Wyjście z inwestycji – zwrot kapitału na rzecz wspólnika / udziałowca / akcjonariusza
  • Umorzenie udziałów / akcji
  • obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów / akcji
  • odpłatne umorzenie udziałów / akcji połączone z obniżeniem kapitału
  • odpłatne umorzenie udziałów/akcji ze środków własnych spółki
  • nieodpłatne umorzenie udziałów/akcji
 • Likwidacja spółek osobowych i kapitałowych
  • obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze
  • opodatkowanie spółki w trakcie likwidacji
  • opodatkowanie majątku polikwidacyjnego

Dzień 2 – Międzynarodowe i krajowe ujęcie fuzji spółek kapitałowych i osobowych, transakcje związane z kapitałami własnymi - prowadzący: dr Andrzej Dmowski

 • Rodzaje działań restrukturyzacyjnych
  • połączenie przez przejście
  • połączenie przez zawiązanie nowego podmiotu
  • połączenia odwrotne
  • połączenia transgraniczne
  • fuzje w trybie pełnym i uproszczonym
  • wydzielenie oddziałów po połączeniu – krajowych i zagranicznych
 • Planowanie zdarzeń restrukturyzacyjnych – aspekty międzynarodowe i krajowe
  • korzyści i ryzyka w zakresie zdarzeń restrukturyzacyjnych
  • aspekty planowania podatkowego i finansowego w zakresie restrukturyzacji transgranicznej
  • sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych
  • międzynarodowe ujęcie finansowania działalności gospodarczej
 • Fuzje krajowe spółek prawa handlowego
  • zasada sukcesji – przyjście praw i obowiązków
  • prawa i obowiązki następcy prawnego
  • rok podatkowy w przypadku połączenia spółek kapitałowych i obowiązek złożenia zeznania podatkowego
  • plan połączenia i technika rozliczenia połączenia spółek kapitałowych
  • zamknięcie okresów sprawozdawczych (aspekty podatkowe)
  • ustalenie wartości początkowej środków trwałych i amortyzacja
  • opodatkowanie spółki przejmowanej (łączącej się)
  • opodatkowanie spółki przejmującej (nowozawiązanej)
  • opodatkowanie udziałowców / akcjonariuszy spółki przejmowanej (łączącej się)
  • opodatkowanie dopłat w gotówce
  • zasady wyceny przejętego majątku i dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatkowych
  • opodatkowanie wspólnika spółki przejmowanej żądającego wykupienia jego udziałów
  • połączenie spółek handlowych a zarzut uchylania się od opodatkowania
 • Case study 1 – połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
 • Case study 2 - połączenie spółki osobowej i spółki kapitałowej
 • Połączenia transgraniczne
  • określenie prawa właściwego do fuzji podmiotów z różnych krajów
  • plan połączenia w przypadku połączenia transgranicznego
  • szczególne wymogi dotyczące określenia parytetu wymiany
  • zagraniczna spółka przejmująca – co się dzieje z majątkiem krajowej spółki przejmowanej
  • przekazanie dokumentów do rejestru handlowego spółki przejmującej
  • tłumaczenie dokumentów
  • wymogi formalne uchwał połączeniowych
  • konsekwencje prawne i podatkowe wpisów w rejestrach handlowych związanych z połączeniem
 • Case study – transgraniczny plan połączenia spółek kapitałowych
 • Kapitały własne oraz dochody z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
  • procedura podwyższenia kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego
  • kapitał zakładowy a zagadnienie neutralności podatkowej
  • opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej)
  • opodatkowanie dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • opodatkowanie wypłaty dywidendy
  • opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki
  • udziały (akcje) własne
  • zasady opodatkowania dochodu z umorzenia udziałów (akcji)
  • opodatkowanie z tytułu przymusowego wykupu akcji
 • Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej - aporty
  • "zamiana" aportowa
  • wycena wkładu niepieniężnego
  • zakres opodatkowania dochodu w związku z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej oraz odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) aportowych
  • zasady ustalania wartości firmy oraz wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego
 • Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki osobowej
  • aport do spółki komandytowej / komandytowo-akcyjnej
  • wycena aktywów dla celów podatkowych w spółce osobowej
  • konsekwencje podatkowe związane z „aportem” do spółki osobowej
  • wartość kapitałów w spółce osobowej

Dzień 3 – Aspekty międzynarodowe i krajowe w zakresie sprawozdawczości grup kapitałowych. Ujęcie bilansowe podziałów i przekształceń spółek. Wycena aktywów i zobowiązań - prowadzący: Katarzyna Rydz

 • Sprawozdawczość grup kapitałowych
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  • wyłączenia konsolidacyjne
  • wycena goodwill / bedwill dla celów sprawozdawczości grupowej
  • konsolidacja sprawozdań finansowych metodą: i) konsolidacji pełnej, ii) konsolidacji proporcjonalnej, iii) praw własności
  • wycena aktywów i zobowiązań w zakresie sprawozdawczości grupowej
 • Rozliczenie bilansowe połączenia krajowych spółek kapitałowych
  • rozliczenie połączenia metodą nabycia i metodą łączenia udziałów
  • przeszacowanie aktywów w zakresie rozliczenia połączenia metodą nabycia
  • uproszone rozliczenie metodą łączenia udziałów
  • rok bilansowy w przypadku połączenia
  • ujęcie „cichych rezerw” i aktywów pozabilansowych
  • rozliczenia rozrachunków pomiędzy podmiotami łączącymi się
 • Case study 1 - Rozliczenia księgowe połączenia spółek kapitałowych – w zakresie spółki przejmującej i spółki nowozawiązanej
 • Międzynarodowe aspekty bilansowego ujęcia połączenia spółek kapitałowych – MSR/MSSF
  • MSR i MSSF w zakresie ujawnień w przypadku zdarzeń restrukturyzacyjnych
  • Goodwill i Bedwill przy podwyższeniach kapitału zakładowego w zakresie połączeń i podziałów
  • reklasyfikacji inwestycji, produkcji w toku, środków trwałych przez spółki przejmujące dotyczące aktywów objętych po połączeniu
  • kluczowe problemy związane z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek w świetle polskiego prawa bilansowego
  • wyłączenia transakcji oraz kapitałów własnych pomiędzy spółką przejmującą, przejmowaną
  • przypadki przeszacowania pozycji aktywów i pasywów do wartości godziwych przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych – prawa i obowiązki
  • odpisy amortyzacyjne, umorzeniowe, a kapitał z aktualizacji wyceny
  • zapasy i realizowane inwestycje przez spółki uczestniczące w restrukturyzacji
  • rozbieżności pomiędzy polskim prawem bilansowym a MSR, MSSF w zakresie zdarzeń restrukturyzacyjnych
  • podział spółek a kapitały własne w podmiocie dzielonym i spółkach przejmujących lub nowozawiązanych
  • ujęcie korekt w sprawozdaniu finansowym przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych
 • Case study 2 – ujęcie zgodnie z MSR/MSSF połączenia spółek kapitałowych
 • Krajowe i międzynarodowe ujęcie księgowe w zakresie aportów zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
  • wycena ZCP – zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • możliwość powstania dodatniej i ujemnej wartości firmy
  • wartość przekazywana na podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego
  • korekta agio emisyjnego
  • zmiana wartości ZCP
  • ujęcie rachunkowe braku przejścia części zobowiązań przy aporcie ZCP
  • poręczenia i gwarancje w ujęciu rachunkowym
  • ujawnienia przy podwyższeniach kapitału zakładowego – znaki towarowe i inne wartości niematerialne i prawne
 • Case study 3 – ujęcie rachunkowe aportu ZCP do spółki kapitałowej
 • Ujęcie rachunkowe podziału spółki kapitałowej
  • rozliczenie obniżenia kapitału zakładowego w spółce dzielonej
  • ujęcie zysku / straty z lat ubiegłych w spółce dzielonej i spółce przejmującej
  • korekta wartości wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy dniem na który sporządzono plan podziału a dniem wpisu podziału do rejestru
  • określenie parytetu wymiany i dopłat
  • ujawnienie wartości podwyższenia kapitałów własnych w spółce przejmującej prze podziale
 • Case study 4 – księgowe ujęcie podziału spółki kapitałowej

DZIEŃ 4 – Podziały, przekształcenia w ujęciu krajowym i międzynarodowym – aspekty prawne i podatkowe - prowadzący: dr Andrzej Dmowski

 • Ograniczenia w zakresie transgranicznych podziałów spółek kapitałowych
  • Brak implementacji postanowień dyrektywy do polskiego sytemu prawnego w zakresie transgranicznego podziału spółek kapitałowych
  • Wydzielenia oddziałów / przedstawicielstw w innych krajach
  • Możliwe formy prawne wydzielenie aktywów i zobowiązań do innych podmiotów mających siedzibę w UE
  • Konsekwencje podatkowe transgranicznych podziałów a pozostawione aktywa na terytorium Polski
 • Podziały spółek kapitałowych w ujęciu krajowym
  • zasada sukcesji pełnej i ograniczonej
  • rok podatkowy w przypadku podziału spółek kapitałowych i obowiązek złożenia zeznania podatkowego
  • plan podziału i technika rozliczenia podziału spółki kapitałowej
  • opodatkowanie udziałowców (akcjonariuszy) spółki dzielonej przez rozdzielenie / wydzielenie
  • opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału spółki kapitałowej
  • opodatkowanie spółki dzielonej w przypadku podziału
  • opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej) w spółce przejmującej majątek w wyniku podziału
  • opodatkowanie dopłat w gotówce
  • zasady utylizacji straty spółki dzielonej
  • podział spółki kapitałowej a zarzut uchylania się od opodatkowania
 • Case study 1 – plan podziału spółki kapitałowej
 • Case study 2 – kalkulacja parytetów wymiany w przypadku podziału przez wydzielanie do jednej, dwóch lub trzech spółek przejmujących
 • Aspekty międzynarodowe podziałów spółek kapitałowych
  • model transgranicznych podziałów
  • brak przepisów w polskim systemie prawnym w zakresie transgranicznych podziałów
  • dozwolone formy przekazania aktywów do innych podmiotów ulokowanych w innych krajach UE
  • możliwość konstrukcji podziału spółki przez wydzielenie do spółki zagranicznej
 • Przekształcenia krajowych spółek kapitałowych
  • zasada sukcesji
  • rok podatkowy
  • procedura przekształcenia spółki
  • zasady opodatkowania dochodu w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
  • opodatkowanie wypłat gotówkowych w przypadku niezłożenia przez wspólnika oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
  • opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej
 • Case study 3 – plan przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • Przekształcenia spółek osobowych
  • wyjątki od zasady sukcesji
  • konsekwencje wyceny aktywów dla celów podatkowych
  • zmiana podatnika w związku z przekształceniem
  • problematyczne zagadnienia związanie przejęciem aktywów
 • Case study 4 – plan przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • Egzamin z zakresu działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym

Lokalizacja

ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, budynek Antares

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford
 • egazmin ITAF®
 • certyfikat The Institute od Internatnational Tax Accounting and Finance

Certyfikat TPRE® otrzymuje się po ukończeniu całego kursu

Terminy zjazdów

Moduł I - 24 maja 2018

Moduł II - 25 maja 2018

Moduł III - 28 czerwca 2018

Moduł IV - 29 czerwca 2018

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl

Zapisz się

Zapisujesz się na kurs: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie działań restrukturyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fuzji, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych, w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPRE®

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Przypisana kategoria