ObserwowaneDrukujEmail

Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie cen transferowych w ujęciu międzynarodowym i krajowym poparty certyfikatem TPE®

Start: 16 kwietnia, 2018
Koniec: 7 czerwca, 2018
Kod: 4416WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Obserwowane:0 Obserwowane
Cena:
3999.00 PLN PLN (bez VAT)

Prowadzący

Cel

Cztero-modułowy kurs z zakresu dokumentacji podatkowych, polityki cen transakcyjnych oraz wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych poparte certyfikatem TPE®

Certyfikowane warsztaty praktyczne dla osób odpowiedzialnych za sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi w międzynarodowych i krajowych grupach kapitałowych poparte certyfikatem TPE®.

Certyfikat

Certyfikaty ITAF są cenione przez pracodawców na całym świecie. Osoby posiadające kwalifikacje ITAF to czynni zawodowo specjaliści z zakresu podatków, prawa, finansów czy rachunkowości. Kwalifikacjie ITAF to przede wszystkim praktyczne podejście do kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi. Program i zakres kwalifikacji stworzony został w oparciu o konsultacje z przedstawicielami międzynarodowych organizacji i w pełni odpowiada ich oczekiwaniom.

Patronat medialny

karierawfinansach logo

 

Program

Moduł I

Wytyczne OECD dotyczące przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych

 • Dokumentacje podatkowe dla przedsiębiorstw wielonarodowych
 • Wymogi formalne dotyczące dokumentacji podatkowych
 • Najnowsze wytyczne OECD w zakresie dokumentowania transakcji
 • „Business restructuring” – realokacja aktywów, funkcji i ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • „Benchmark study” – ekonomiczna analiza rynkowości marż podmiotów konkurencyjnych
 • wykazanie rynkowości transakcji w obrocie międzynarodowym

Skutki wejścia w życie nowych przypisów dotyczących cen transakcyjnych 2017/2018

 • wieloetapowe sporządzanie dokumentacji podatkowej
  • Local File
  • Master File
  • Domestic File
 • nowe wymogi formalne dokumentacji podatkowej
 • zmieniona analiza porównawcza podmiotów konkurencyjnych

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów powiązanych

 • Oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej
 • Uproszczone sprawozdanie – CIT-TP
 • Raport CbCR

Analiza danych porównawczych – tzw. Benchmark

 • Obowiązek przygotowania
 • Warunki formalne analizy
 • Dane porównawcze
 • Aktualizacja analizy

Wymogi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych
 • Nowe obciążenia dot. dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Definicja transakcji podlegającej obowiązkowi dokumentacyjnemu
 • Umowy o wspólnych przedsięwzięciach, umowy inwestycyjne, umowy spółek osobowych zobowiązujące do sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • Transakcje pomiędzy spółką a jej oddziałem zagranicznym
 • Transakcje z podmiotami z krajów z „rajów podatkowych”

Nowe przepisy przeciwdziałające przerzucaniu dochodów do kontrolowanych spółek zależnych Controlled Foreign

 • Companies – kontrolowane spółki zależne z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
 • Lista krajów uznanych za „raje podatkowe”
 • Procedura doszacowania dochodu

Nowa klauzula obejścia prawa podatkowego oraz klauzula nadużycia prawa

 • Sankcje za przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Uznanie transakcji za pozorną
 • Odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa za zaniżenie podstawy opodatkowania
 • Doszacowanie dochodu na transakcji

Implementacja wytycznych OECD w zakresie przedsiębiorstw wielonarodowych do polskiego systemu prawnego

 • Analiza porównywalności transakcji
 • Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen
 • Określanie dochodów przy zastosowaniu metod zysku transakcyjnego
 • Szczególne przypadki i warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
 • Restrukturyzacja działalności
 • Tryb dokonywania korekty zobowiązań podatkowych
 • Sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • Przykładowy katalog usług o niskiej wartości dodanej
 • Przykładowy katalog wydatków akcjonariusza

Dokumentacja podatkowa:

 • standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie Grupy
 • elementy dokumentacji
 • ceny transferowe a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa
 • stawka 50%
 • odpowiedzialność karno – skarbowa

Preferowane metody szacowania cen – ogólne założenia:

 • metody tradycyjne szacowania cen
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
 • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
 • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),

Ryzyko przerzucenia dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • ciężar dowodowy
 • obciążenie polskiego oddziału kosztami zarządu
 • wydzierżawienie nieruchomości innemu podatnikowi za symboliczną odpłatnością
 • porównanie zysku jako konstytutywny warunek stwierdzenia przerzucenia dochodów
 • decyzja deklaratoryjna określająca wysokość dochodów

Moduł II

Case Study – sporządzenie dokumentacji podatkowej transakcji towarowych w ramach grupy kapitałowej:

 • Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
 • konstrukcja dokumentacji
 • określenie obowiązku przygotowania dokumentacji
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 • określenie wielkości transakcji
 • dokumentacja transakcji a inne obowiązki informacyjne
 • konsekwencje niedopełnienia obowiązku sporządzenia dokumentacji
 • praktyka organów podatkowych w zakresie kontroli dokumentacji podatkowej
 • Dochody „zakładu” przedsiębiorcy zagranicznego.

Przygotowanie wzorcowej dokumentacji podatkowej:

 • praktyczne zastosowanie metod wyceny
 • wątpliwości dotyczące prawidłowego wyboru metody wyceny
 • niezbędne części dokumentacji podatkowej

Metodologia sporządzenia dokumentacji podatkowej

 • kryterium podmiotowe – dokumentacja do transakcji z jednym / wieloma podmiotami
 • kryterium czasowe – dokumentacja za okresy roczne / wielu lat / określonego momentu
 • kryterium przedmiotowe – dokumentacji do grupy transakcji / jednej transakcji / wielu transakcji

Sprzedaż towarów / produktów podmiotom powiązanym:

 • określenie wartości kalkulacyjnej
 • czynniki wpływające na wartość transakcji
 • strategia gospodarcza a nierynkowy charakter transakcji

Zakup towarów / produktów w ramach grupy:

 • międzynarodowy cennik grupowy
 • zakup po cenach dumpingowych / poniżej kosztów produkcji
 • Zakup towarów / produktów, będących dobrami nieporównywalnymi, w ramach grupy kapitałowej
 • problemy z doborem metody kalkulacyjnej
 • brak porównywalności danych
 • Pozostałe transakcje towarowe
 • kalkulacja bazy kosztowej
 • analiza marż
 • Restrukturyzacja działalności
 • realokacja funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji
 • realokacja aktywów
 • realokacja ryzyk

Metody zysku transakcyjnego jako metody „nietradycyjne” w zakresie kalkulacji wartości transakcji

 • metoda podziału zysków w wariancie analizy rezydualnej
 • metoda podziału zysków w wariancie analizy udziału)
 • metoda marży transakcyjnej netto w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto,
 • metoda marży transakcyjnej netto w wariancie zewnętrznego porównania marży zyski netto,

Benchmark – analiza ekonomiczna marż podmiotów konkurencyjnych

 • kryteria doboru próby
 • działalność „jednosektorowa / jednoproduktowa” podmiotów a działalność „wielosektorowa / wieloproduktowa”
 • analiza rachunku zysków i strat
 • analiza marży na działalności operacyjnej / gospodarczej
 • korekta marż o koszty ogólnego zarządu
 • ekstrapolacja / oszacowanie udziału kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów
 • analiza marż podmiotów konkurencyjnych po korekcie o koszty ogólnego zarządu
 • wykorzystanie międzynarodowych i polskich baz danych do analizy benchmarkowej
 • samodzielne pozyskanie danych finansowych do analizy marż

Moduł III

Analiza porównawcza

 • obowiązek stosowanie analizy porównawczej przy wyborze każdej metody kalkulacyjnej
 • 5 kryteria porównywalności transakcji
 • przypadku uznania transakcji za porównywalne
 • zmiany procedur kontrolnych dotyczących analizy porównywalności transakcji

Case Study – transakcje usługowe w ramach grupy kapitałowej:

 • Sprzedaż usług materialnych na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej:
 • porównywalność transakcji
 • zakres usług
 • przykładowe rozliczenie usług inżynieryjnych, montażowych, spedycyjnych,

Zakup / sprzedaż usług „materialnych” pomiędzy podmiotami powiązanymi

 • modele kalkulacji wynagrodzenia za usługi
 • fixed fee (stałe wynagrodzenie)
 • kalkulacja wynagrodzenia w oparciu o stawki godzinowe
 • success fee
 • budżety stałe ze zmienną marżą / budżety zmienne ze stałą marżą
 • prowizje kwotowe i procentowe
 • wynagrodzenie jako określona wartość współczynnika finansowego (procent od obrotu / dochodu / przychodu / etc.)
 • wynagrodzenie obliczone w oparciu o klucz alokacji
 • ryczatł jako oderwanie wartości wynagrodzenia od jednostkowej „rynkowej” wartości usługi

Współczynniki finansowe przy metodach zysku transakcyjnego

 • EBIT / EBITDA
 • Berry ratio
 • inne dozwolone współczynniki finansowe do kalkulacji marży

Wspólne porozumienia konsorcjalne / wspólne umowy inwestycyjne / wspólne przedsięwzięcia

 • umowy wielostronne a sporządzenie dokumentacji podatkowej
 • analizy funkcji, aktywów i ryzyk
 • podział przychodów i kosztów
 • wykazanie wartości rynkowej na transakcji

Umowy spółek osobowych w działalności gospodarczej

 • przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • nowe progi kwotowe do powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
 • kto jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji – „spółka osobowa” / wspólnicy / wszyscy uczestniczący w transakcji

Case Study - Zakup usług materialnych od podmiotów powiązanych:

 • zakup usług budowlanych, atestacyjnych, logistycznych
 • zakres usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów w grupie kapitałowej

Moduł IV

Szczególne metody ustalani wartości rynkowej przedmiotu transakcji:

 • metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług
 • usługi reklamowe w ramach grupy kapitałowej

Usługi finansowe w ramach grupy:

 • warunki udzielanych pożyczek a zarzut przerzucenie dochodów
 • poręczenia i gwarancje grupowe
 • cash pooling / cash netting
 • pochodne instrumenty finansowe a ryzyko kursowe w ramach grupy

Usługi niematerialne w ramach grupy:

 • usługi doradcze i zarządcze
 • management fee
 • usługi typy maintanance
 • Szczególne modele kalkulacji wynagrodzenia za usługi niematerialne
 • stała cena
 • ryczałt
 • klucze alokacji
 • stawka godzinowa
 • kosztorysy (stałe i zmienne)
 • procent od współczynnika finansowego,
 • inne modele.

Wartości niematerialne i prawne w grupach kapitałowych

 • znaki towarowe
 • zapłata należności licencyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • wycena znaków towarowych
 • zastosowanie metod kalkulacyjnych do wykazania wartości rynkowej transakcji

Ocena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • zawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy jednostkami powiązanymi nie może wywoływać negatywnych skutków podatkowych
 • odpowiedzialność podmiotu za zobowiązania podatkowe innej jednostki zależnej
 • powiązania dostawców zagranicznych
 • oddanie środka trwałego a przerzucenie dochodu
 • dostosowanie art. 11 CIT w przypadku, gdy nie doszło do faktycznego uszczuplenia należności podatkowych
 • wysokość świadczeń okresowych a ceny transferowe
 • szacowanie dochodu przez organy podatkowe a wysokość podatku od towarów i usług
 • ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętej kalkulacji cenowej
 • przerzucenie kosztów w przypadku likwidacji spółki powiązanej – wyrok ETS w sprawie Marks & Spencer plc v David Halsey (C-446/03).
 • konwencja Arbitrażowa w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania w związku z korektą zysków przedsiębiorstw powiązanych – 90/436/EWG
 • uprzednie porozumienia cenowe.

APA – Advanced Pricing Agreement

 • decyzja o prawidłowości wyboru i sposobu zastosowania metody kalkulacyjnej
 • porównanie przepisów dot. APA w wybranych krajach UE
 • korzyści z tytułu uzyskania APA
 • procedura zawarcie APA
 • procedura kontrolna w ramach APA
 • obowiązki sprawozdawcze

Postulat dotyczący wprowadzenia zasady Dobrych Praktyk w zakresie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe

 • zasady Dobrych Praktyk w organach skarbowych
 • kodeks etyczny pracowników służby cywilnej
 • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27.06.2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE), 2006/C 176/01).
 • Koncepcja znormalizowanej DCT UE
 • Znormalizowana dokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) tj. dokumentacja podstawowa oraz dokumentacja odnosząca się do poszczególnych krajów

Zasady dobrych praktyk ITAF (The Institute of Tax Accounting and Finance) dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych oraz postępowania w zakresie wykazania wartości rynkowej transakcji

 • zasady dobrych praktyk
 • wytyczne w zakresie cen rynkowych
 • warunki formalne dokumentacji podatkowych

Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników.

Lokalizacja

ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, budynek Antares

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford
 • egazmin ITAF®
 • certyfikat The Institute od Internatnational Tax Accounting and Finance

Certyfikat TPE® otrzymuje się po ukończeniu całego kursu

Terminy zjazdów

Moduł I - 16 kwietnia 2018r.

Moduł II - 17 kwietnia 2018r.

Moduł III - 6 czerwca 2018r.

Moduł IV - 7 czerwca 2018r.

Kontakt

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska
Starszy Manager
T: +48 533 339 817
E: anna.brzustowska@russellbedford.pl

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak
Manager ds. kluczowych klientów
T: +48 533 339 801
E: kinga.szostak@russellbedford.pl